Intel Core2Duo E8500

Ste­za­nje o­bruča oko kon­ku­ren­ci­je In­tel nas­tav­lja ve­oma a­gre­siv­no, no­vom ge­ne­ra­ci­jom Co­re 2 Duo pro­ce­so­ra i­zrađenih u 45 nm te­hno­lo­giji. Šta ima novo za one kojima je Quad previše?

Sve je počelo od Extreme Edition QX9650, a on­da je usav­rša­va­nje 45 nm pro­ce­sa do­ve­lo do brze po­ja­ve quad‑core mo­de­la. Sle­deći ko­rak u ra­zvo­ju 45 nm po­nu­de su dual‑core mo­de­li, ko­ji još uvek ima­ju naj­veći udeo na trži­štu, a ko­ji­ma se AMD na sve mo­guće načine tru­di da pa­ri­ra. I­zbor pro­ce­so­ra je stvar ko­ja u naj­većoj me­ri tre­ba da za­vi­si od po­tre­ba ko­ri­sni­ka i načina upo­tre­be računa­ra. Quad‑core mo­de­li su ve­oma le­pa stvar, ali o­grom­nom bro­ju ko­ri­sni­ka oni na­pros­to ni­su po­tre­bni. Od­go­va­ra­jući dual‑core mo­de­li u većini slučaje­va za­do­vo­lja­va­ju sve po­tre­be, ta­ko da i dalje pred­stav­lja­ju op­ti­ma­lan i­zbor.

Miloš Stamenković, PC #144

Sinergija 08

Osma konferencija “Sinergija”, tradicionalna prilika da upoznate Microsoft-ove tehnologije, održava se od 14. do 17. oktobra u Novom Sadu. Svaka sledeća “Sinergija” bila je ambicioznije zamišljena od prethodne, sa sve većim brojem predavanja, demonstracija i workshop-ova. Vrhunski predavači iz sveta, ali i iz domaćih firmi koje su izgradile partnerski odnos sa Microsoft-om, na Sinergiji prenose svoja iskustva posetiocima, a i sami polaznici imaju priliku da međusobno prodiskutuju o projektima kojima se trenutno bave. “Sinergija” je bazično konferencija za ljude koji se bave razvojem softvera zasnovanog na Microsoft-ovim tehnologijama, ali ona nije mesto na kome se okupljaju isključivo programeri – postojanje niza paralelnih tokova predavanja u raznim salama omogućava širokom krugu profesionalaca da sačini sebi program u skladu sa sopstvenim predznanjem, potrebama i interesovanjima.

“Sinergija” će i ove godine biti održana u Novom Sadu, u atraktivnom okruženju Master Centra. Trodnevni program se koncentriše na poslovno informisanje, baze podataka, razvojne alate, Microsoft Dynamics, mobilna rešenja i bezbednost.

Za detalje posetite portal www.mssinergija.net.

Verujući da ce mnogi naši čitaoci učestvovati na Sinergiji, sa beogradskom kancelarijom Microsoft-a smo dogovorili posebnu pogodnost: prijavite se za Sinergiju na strani www.mssinergija.net navodeći PCPRESS8 u polju Prijavni kod i dobićete popust na cenu kotizacije od 15% plus priliku da osvojite neku od vrednih nagrada u igri koja će biti organizovana za čitaoce časopisa PC na Sinergiji. Vidimo se 14. oktobra u Novom Sadu!

iPhone

Ne­dav­no na­jav­lje­ni iP­ho­ne 2.0 is­prav­lja mno­ge ne­dos­tat­ke prvog mo­de­la, a pri tom je bi­tno je­fti­ni­ji od nje­ga. Zvuči ne­ve­ro­va­tno? Stva­ri pos­ta­ju ma­lo ja­sni­je ka­da pročita­te si­tna slo­va…

Počni­mo ma­lim flashback‑om u maj, ka­da sam bio u di­le­mi da li da su­pru­zi ku­pim i o­dmah uručim „sta­ri“ iPhone, ili da joj obećam no­vi iPhone čim se po­ja­vi, na­dam se sa ma­lim za­ka­šnje­njem u o­dno­su na rođen­dan. I­zbor je, po­gađate, pao na iPhone 2.0: go­di­nu na­kon što je iPhone pu­šten u pro­da­ju, CEO fir­me Apple Steve Jobs je 9. ju­na na­ja­vio no­vu ver­zi­ju ovog uređaja pod ra­dnim ime­nom iPhone 3G. Ne­de­lja­ma pre Jobs‑ove na­ja­ve sve je bru­ja­lo od ves­ti i po­lu­ves­ti, dok su ana­li­tičari na­gađali ko­je će no­ve spo­so­bnos­ti do­ne­ti iPhone 3G – u­građen GPS, 32 GB me­mo­ri­je, po­slov­ne a­pli­ka­ci­je i la­ko po­ve­zi­va­nje sa kor­po­ra­cij­skim IT a­pli­ka­ci­jama, sve do to­ga da će ko­načno iPhone moći da ša­lje mul­ti­me­di­jal­ne po­ru­ke.

Zoran Kehler, PC #147

Canon 5D Mark II

canon-eos-5d-mark-ii

Pre par go­di­na mi se po­zna­nik sme­jao ka­da je vi­deo moj Canon DSLR apa­rat – bio je ubeđen da me je ne­ki trgo­vac na­sa­ma­rio i pro­dao pras­ta­ri mo­del (vi­di ko­li­ki je!), ko­ji još ni­je ni Sony, za ve­li­ke nov­ce. Uz to ne mo­gu da ka­dri­ram na e­kra­nu već sa­mo kroz tra­ži­lo, imam sa­mo 7 Mp pa čak ni vi­deo ne mo­gu da sni­mim. Tri­jum­fa­lno je po­ka­zao svoj dže­pni Sony ko­ji je plaćen ma­nje, a mo­že sve! I ta­ko, pod­sme­va­li smo se je­dan dru­gom.

Ne­ko­li­ko go­di­na ka­sni­je pres­tao sam da mu se pod­sme­vam – LiveView op­ci­ja tj. ka­dri­ra­nje gle­da­njem u e­kran je pos­ta­lo uobičaje­na op­ci­ja no­vih DSLR‑ova, Nikon i Canon su u mo­de­li­ma D90 i 5D mark II do­da­li mo­gućnost sni­ma­nja vi­dea, a trka u bro­ju me­ga­pik­se­la ne po­sus­ta­je. Ko­načno, Sony je mo­de­lom Alpha 900 učvrstio visoku po­zi­ci­je među pro­i­zvođačima DSLR uređaja. Ku­da ide trži­šte fo­to­apa­ra­ta?

Pavle Peković, PC #148

HDTV

PCPress-HD-Res HD znači High Definition, pa skraćeni­ca HDTV o­značava te­le­vi­zij­sku sli­ku ko­ja se raščla­nju­je na vi­še ele­me­na­ta (pik­se­la) ne­go te­le­vi­zij­ska sli­ka stan­dar­dne de­fi­ni­ci­je (SDTV). Uobičaje­na re­zo­lu­ci­ja sli­ke u ev­rop­skom PAL sis­te­mu je 720×578 pik­se­la, pa se sva­ki pre­nos ko­ji po­dra­zu­me­va vi­še pik­se­la na­zi­va HD. Is­to­rij­ski gle­da­no, Fran­cus­ka je 1949. go­di­ne prva uve­la HD te­le­vi­zi­ju sa 819 li­ni­ja čije je emi­to­va­nje tra­ja­lo sve do 1983. Sli­ka je bi­la crno‑be­la, jer je ceo „TV etar“ (po­dučje ra­dio ta­la­sa za emi­to­va­nje TV pro­gra­ma) već bio stro­go po­de­ljen, a emi­to­va­nje ko­lor­ne sli­ke pro­u­zro­ko­va­lo bi me­ša­nje su­se­dnih ka­na­la.

U­pra­vo je o­gra­ničenje op­se­ga pre­pre­ka da se kroz ra­ni­je de­fi­ni­sa­ne ka­na­le „pro­tu­ri“ sli­ka veće re­zo­lu­ci­je, pa 1983. go­di­ne International Telecommunication Union uvo­di stan­dard ITU‑R ko­ji de­fi­ni­še HDTV kao sli­ku o­dno­sa 16:9, sa 1080 ak­tiv­nih li­ni­ja ko­je se na­i­zme­nično is­crta­va­ju (interlaced scan – 1080i) fre­kven­ci­jom od 50 Hz (u NTSC stan­dar­du 60 Hz) ili 1080 li­ni­ja ko­je se o­dje­dnom i­crta­va­ju (progressive scan – 1080p) fre­kven­ci­jom od 25 Hz (za NTSC 30 Hz). Mno­ge čla­ni­ce ITU su se pro­ti­vi­le stan­dar­du 720p ko­ji je da­nas naj­ra­ši­re­ni­ji, pa su tek zna­tno ka­sni­je uve­de­ni stan­dar­di ho­ri­zon­tal­ne re­zo­lu­ci­je ko­ji de­fi­ni­šu HDTV sli­ke kao 1920×1080 ili 1280×720. Sve to ipak ni­je do­ve­lo do stal­nog emi­to­va­nja HDTV pro­gra­ma sve do po­ja­ve di­gi­tal­nog pre­no­sa ko­jim se značaj­no sma­njio po­tre­bni op­seg za pre­nos HDTV si­gna­la. Pos­to­jeći emi­te­ri, na­ime, ni­su hte­li ni da čuju da imm ne­ko za emi­to­va­nje je­dnog pro­gra­ma za­u­zme čak tri pre­no­sna ka­na­la. Na gra­fi­ko­nu mo­že­te da vi­di­te ko­li­ko su HDTV for­ma­ti veći od stan­dar­dne te­le­vi­zij­ske sli­ke, a u ta­be­li su na­ve­de­ne re­zo­lu­ci­je HDTV uređaja ko­je se često pri­me­nju­ju.

PCPress-Common-HDTV-res Ipak, danas preovlađuje shvatanje da je Full HD rezolucija (1920×1080) standard koji će preovladati i koji će obeležiti predstojeći duži period kućnog uživanja u pokretnim slika.

Razmislite pre kupovine

Vrlo čes­to ćete kao pre­po­ru­ku za ku­po­vi­nu čuti in­sis­ti­ra­nje na kva­li­te­tni­jem i traj­ni­jem pro­i­zvo­du. Is­to­ri­ja nas uči da to ima smi­sla, ali tre­ba ra­zmi­sli­ti o još ne­kim as­pek­ti­ma ku­po­vi­ne ko­je do­no­se sav­re­me­ni tem­po ži­vo­ta i fe­no­men zva­ni mo­da. Na­rav­no, ima smi­sla gra­di­ti kva­li­te­tnu i traj­nu kuću u ko­joj ćete pro­ves­ti ceo ži­vot, ali da li ku­po­va­ti traj­ne ci­pe­le ka­da ćete iona­ko sle­deće go­di­ne ku­pi­ti no­ve, jer će bi­ti ak­tu­el­ni dru­gi mo­dni tren­do­vi uz ko­je će va­še ovo­go­di­šnje ci­pe­le de­lo­va­ti sme­šno?

Iako još ni­smo sklo­ni da po­tro­šačku elek­tro­ni­ku uv­rsti­mo u mo­dne tren­do­ve, činje­ni­ca je da uređaje sve češće me­nja­mo – da­kle, ima li smi­sla da oni tra­ju se­dam go­di­na, ako će već na­kon tri go­di­ne bi­ti uve­li­ko pre­va­ziđeni? Na HD Ready te­le­vi­zo­ru mo­že­te da gle­da­te sve pro­gra­me ko­ji se da­nas pro­i­zvo­de, a dok se po­ja­ve 1080p sa­drža­ji, mo­že se de­si­ti vaš da­na­šnji 1080p HDTV bu­de stra­šno zas­ta­reo u o­dno­su na ta­da­šnje mo­de­le. Ili ste čeka­li pre­mi­šlja­jući se, a za to vre­me vaš kom­ši­ja se slat­ko na­gle­dao sve­ga i svačega na je­fti­nom HD Ready TV uređaju?

Ku­puj­te HDTV za ono što da­nas gle­da­te. Kao i os­ta­li te­hnički uređaji, on je tu sa­mo da vam omo­gući da bo­lje pra­ti­te ono što je naj­va­žni­je – sa­držaj. Za­to ne ku­puj­te HDTV po spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma, već po sa­drža­ju ko­ji ćete na nje­mu pra­ti­ti. Oba­ve­zno po­ne­si­te ne­ki DVD ili tra­ži­te da vam pri­ka­žu ne­što što po­zna­je­te i što vo­li­te da gle­da­te i slu­ša­te. Bu­dućnost će do­ne­ti i no­ve sa­drža­je i no­ve uređaje za nji­ho­vu re­pro­duk­ci­ju, pa naj­vi­še pa­žnje o­bra­ti­te na ono što sa­da gle­da­te – ma­kar to bi­li i pre­no­si iz Skup­šti­ne.

PC Press