HP M1005 Printer

Razvoj tehnologije i oštra konkurencija na tržištu su ove godine učinili da multifunkcionalne mašine zasnovane na kolor laserskom štampaču postanu dostupne širokom krugu korisnika. Da li je trenutak za M1005 ili CM1015?

Tipični predstavnici ove nove kategorije višefunkcionalnih uređaja su dva nova HP-ova modela iz LaserJet serije. Radi se o LaserJet-u M1005 mfp i CM1015 mfp. Prvi je crno-beli a drugi kolorni model, ali i pored toga oni imaju brojne sličnosti. Najvažnija je da su oba zasnovana na mehanici najjeftinijih laserskog štampača u kategoriji – M1005 koristi onu primenjenu kod modela LJ 1018 i 1020 a CM1015 je pozajmio mehaniku od serija kolor lasera 1600 i 2600.

Kod oba uređaja, integracija sa skenerom je izvedena u najboljem HP-ovom maniru. Kao prvo, kvalitet kopiranja je izuzetno visok, jer se u procesu digitalne obrade skena primenjuju mnoge napredne tehnike za „doradu“ strane. Kao prvo, izoštravanje skena se vrši različito u zavisnosti da li se na nakom delu strane nalazi tekst, fotografija ili grafika. Takođe, kada skeniramo štampani dokument (kao što je strana iz časopisa), oba uređaja umeju da prepoznaju pojavu Moire šeme na skenu i da je vrlo efikasno koriguju.

Sinergija 08

Osma konferencija “Sinergija”, tradicionalna prilika da upoznate Microsoft-ove tehnologije, održava se od 14. do 17. oktobra u Novom Sadu. Svaka sledeća “Sinergija” bila je ambicioznije zamišljena od prethodne, sa sve većim brojem predavanja, demonstracija i workshop-ova. Vrhunski predavači iz sveta, ali i iz domaćih firmi koje su izgradile partnerski odnos sa Microsoft-om, na Sinergiji prenose svoja iskustva posetiocima, a i sami polaznici imaju priliku da međusobno prodiskutuju o projektima kojima se trenutno bave. “Sinergija” je bazično konferencija za ljude koji se bave razvojem softvera zasnovanog na Microsoft-ovim tehnologijama, ali ona nije mesto na kome se okupljaju isključivo programeri – postojanje niza paralelnih tokova predavanja u raznim salama omogućava širokom krugu profesionalaca da sačini sebi program u skladu sa sopstvenim predznanjem, potrebama i interesovanjima.

“Sinergija” će i ove godine biti održana u Novom Sadu, u atraktivnom okruženju Master Centra. Trodnevni program se koncentriše na poslovno informisanje, baze podataka, razvojne alate, Microsoft Dynamics, mobilna rešenja i bezbednost.

Za detalje posetite portal www.mssinergija.net.

Verujući da ce mnogi naši čitaoci učestvovati na Sinergiji, sa beogradskom kancelarijom Microsoft-a smo dogovorili posebnu pogodnost: prijavite se za Sinergiju na strani www.mssinergija.net navodeći PCPRESS8 u polju Prijavni kod i dobićete popust na cenu kotizacije od 15% plus priliku da osvojite neku od vrednih nagrada u igri koja će biti organizovana za čitaoce časopisa PC na Sinergiji. Vidimo se 14. oktobra u Novom Sadu!

HDTV

PCPress-HD-Res HD znači High Definition, pa skraćeni­ca HDTV o­značava te­le­vi­zij­sku sli­ku ko­ja se raščla­nju­je na vi­še ele­me­na­ta (pik­se­la) ne­go te­le­vi­zij­ska sli­ka stan­dar­dne de­fi­ni­ci­je (SDTV). Uobičaje­na re­zo­lu­ci­ja sli­ke u ev­rop­skom PAL sis­te­mu je 720×578 pik­se­la, pa se sva­ki pre­nos ko­ji po­dra­zu­me­va vi­še pik­se­la na­zi­va HD. Is­to­rij­ski gle­da­no, Fran­cus­ka je 1949. go­di­ne prva uve­la HD te­le­vi­zi­ju sa 819 li­ni­ja čije je emi­to­va­nje tra­ja­lo sve do 1983. Sli­ka je bi­la crno‑be­la, jer je ceo „TV etar“ (po­dučje ra­dio ta­la­sa za emi­to­va­nje TV pro­gra­ma) već bio stro­go po­de­ljen, a emi­to­va­nje ko­lor­ne sli­ke pro­u­zro­ko­va­lo bi me­ša­nje su­se­dnih ka­na­la.

U­pra­vo je o­gra­ničenje op­se­ga pre­pre­ka da se kroz ra­ni­je de­fi­ni­sa­ne ka­na­le „pro­tu­ri“ sli­ka veće re­zo­lu­ci­je, pa 1983. go­di­ne International Telecommunication Union uvo­di stan­dard ITU‑R ko­ji de­fi­ni­še HDTV kao sli­ku o­dno­sa 16:9, sa 1080 ak­tiv­nih li­ni­ja ko­je se na­i­zme­nično is­crta­va­ju (interlaced scan – 1080i) fre­kven­ci­jom od 50 Hz (u NTSC stan­dar­du 60 Hz) ili 1080 li­ni­ja ko­je se o­dje­dnom i­crta­va­ju (progressive scan – 1080p) fre­kven­ci­jom od 25 Hz (za NTSC 30 Hz). Mno­ge čla­ni­ce ITU su se pro­ti­vi­le stan­dar­du 720p ko­ji je da­nas naj­ra­ši­re­ni­ji, pa su tek zna­tno ka­sni­je uve­de­ni stan­dar­di ho­ri­zon­tal­ne re­zo­lu­ci­je ko­ji de­fi­ni­šu HDTV sli­ke kao 1920×1080 ili 1280×720. Sve to ipak ni­je do­ve­lo do stal­nog emi­to­va­nja HDTV pro­gra­ma sve do po­ja­ve di­gi­tal­nog pre­no­sa ko­jim se značaj­no sma­njio po­tre­bni op­seg za pre­nos HDTV si­gna­la. Pos­to­jeći emi­te­ri, na­ime, ni­su hte­li ni da čuju da imm ne­ko za emi­to­va­nje je­dnog pro­gra­ma za­u­zme čak tri pre­no­sna ka­na­la. Na gra­fi­ko­nu mo­že­te da vi­di­te ko­li­ko su HDTV for­ma­ti veći od stan­dar­dne te­le­vi­zij­ske sli­ke, a u ta­be­li su na­ve­de­ne re­zo­lu­ci­je HDTV uređaja ko­je se često pri­me­nju­ju.

PCPress-Common-HDTV-res Ipak, danas preovlađuje shvatanje da je Full HD rezolucija (1920×1080) standard koji će preovladati i koji će obeležiti predstojeći duži period kućnog uživanja u pokretnim slika.

Razmislite pre kupovine

Vrlo čes­to ćete kao pre­po­ru­ku za ku­po­vi­nu čuti in­sis­ti­ra­nje na kva­li­te­tni­jem i traj­ni­jem pro­i­zvo­du. Is­to­ri­ja nas uči da to ima smi­sla, ali tre­ba ra­zmi­sli­ti o još ne­kim as­pek­ti­ma ku­po­vi­ne ko­je do­no­se sav­re­me­ni tem­po ži­vo­ta i fe­no­men zva­ni mo­da. Na­rav­no, ima smi­sla gra­di­ti kva­li­te­tnu i traj­nu kuću u ko­joj ćete pro­ves­ti ceo ži­vot, ali da li ku­po­va­ti traj­ne ci­pe­le ka­da ćete iona­ko sle­deće go­di­ne ku­pi­ti no­ve, jer će bi­ti ak­tu­el­ni dru­gi mo­dni tren­do­vi uz ko­je će va­še ovo­go­di­šnje ci­pe­le de­lo­va­ti sme­šno?

Iako još ni­smo sklo­ni da po­tro­šačku elek­tro­ni­ku uv­rsti­mo u mo­dne tren­do­ve, činje­ni­ca je da uređaje sve češće me­nja­mo – da­kle, ima li smi­sla da oni tra­ju se­dam go­di­na, ako će već na­kon tri go­di­ne bi­ti uve­li­ko pre­va­ziđeni? Na HD Ready te­le­vi­zo­ru mo­že­te da gle­da­te sve pro­gra­me ko­ji se da­nas pro­i­zvo­de, a dok se po­ja­ve 1080p sa­drža­ji, mo­že se de­si­ti vaš da­na­šnji 1080p HDTV bu­de stra­šno zas­ta­reo u o­dno­su na ta­da­šnje mo­de­le. Ili ste čeka­li pre­mi­šlja­jući se, a za to vre­me vaš kom­ši­ja se slat­ko na­gle­dao sve­ga i svačega na je­fti­nom HD Ready TV uređaju?

Ku­puj­te HDTV za ono što da­nas gle­da­te. Kao i os­ta­li te­hnički uređaji, on je tu sa­mo da vam omo­gući da bo­lje pra­ti­te ono što je naj­va­žni­je – sa­držaj. Za­to ne ku­puj­te HDTV po spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma, već po sa­drža­ju ko­ji ćete na nje­mu pra­ti­ti. Oba­ve­zno po­ne­si­te ne­ki DVD ili tra­ži­te da vam pri­ka­žu ne­što što po­zna­je­te i što vo­li­te da gle­da­te i slu­ša­te. Bu­dućnost će do­ne­ti i no­ve sa­drža­je i no­ve uređaje za nji­ho­vu re­pro­duk­ci­ju, pa naj­vi­še pa­žnje o­bra­ti­te na ono što sa­da gle­da­te – ma­kar to bi­li i pre­no­si iz Skup­šti­ne.

PC Press