Intel Core2Duo E8500

Ste­za­nje o­bruča oko kon­ku­ren­ci­je In­tel nas­tav­lja ve­oma a­gre­siv­no, no­vom ge­ne­ra­ci­jom Co­re 2 Duo pro­ce­so­ra i­zrađenih u 45 nm te­hno­lo­giji. Šta ima novo za one kojima je Quad previše?

Sve je počelo od Extreme Edition QX9650, a on­da je usav­rša­va­nje 45 nm pro­ce­sa do­ve­lo do brze po­ja­ve quad‑core mo­de­la. Sle­deći ko­rak u ra­zvo­ju 45 nm po­nu­de su dual‑core mo­de­li, ko­ji još uvek ima­ju naj­veći udeo na trži­štu, a ko­ji­ma se AMD na sve mo­guće načine tru­di da pa­ri­ra. I­zbor pro­ce­so­ra je stvar ko­ja u naj­većoj me­ri tre­ba da za­vi­si od po­tre­ba ko­ri­sni­ka i načina upo­tre­be računa­ra. Quad‑core mo­de­li su ve­oma le­pa stvar, ali o­grom­nom bro­ju ko­ri­sni­ka oni na­pros­to ni­su po­tre­bni. Od­go­va­ra­jući dual‑core mo­de­li u većini slučaje­va za­do­vo­lja­va­ju sve po­tre­be, ta­ko da i dalje pred­stav­lja­ju op­ti­ma­lan i­zbor.

Miloš Stamenković, PC #144

iPhone

Ne­dav­no na­jav­lje­ni iP­ho­ne 2.0 is­prav­lja mno­ge ne­dos­tat­ke prvog mo­de­la, a pri tom je bi­tno je­fti­ni­ji od nje­ga. Zvuči ne­ve­ro­va­tno? Stva­ri pos­ta­ju ma­lo ja­sni­je ka­da pročita­te si­tna slo­va…

Počni­mo ma­lim flashback‑om u maj, ka­da sam bio u di­le­mi da li da su­pru­zi ku­pim i o­dmah uručim „sta­ri“ iPhone, ili da joj obećam no­vi iPhone čim se po­ja­vi, na­dam se sa ma­lim za­ka­šnje­njem u o­dno­su na rođen­dan. I­zbor je, po­gađate, pao na iPhone 2.0: go­di­nu na­kon što je iPhone pu­šten u pro­da­ju, CEO fir­me Apple Steve Jobs je 9. ju­na na­ja­vio no­vu ver­zi­ju ovog uređaja pod ra­dnim ime­nom iPhone 3G. Ne­de­lja­ma pre Jobs‑ove na­ja­ve sve je bru­ja­lo od ves­ti i po­lu­ves­ti, dok su ana­li­tičari na­gađali ko­je će no­ve spo­so­bnos­ti do­ne­ti iPhone 3G – u­građen GPS, 32 GB me­mo­ri­je, po­slov­ne a­pli­ka­ci­je i la­ko po­ve­zi­va­nje sa kor­po­ra­cij­skim IT a­pli­ka­ci­jama, sve do to­ga da će ko­načno iPhone moći da ša­lje mul­ti­me­di­jal­ne po­ru­ke.

Zoran Kehler, PC #147

Canon 5D Mark II

canon-eos-5d-mark-ii

Pre par go­di­na mi se po­zna­nik sme­jao ka­da je vi­deo moj Canon DSLR apa­rat – bio je ubeđen da me je ne­ki trgo­vac na­sa­ma­rio i pro­dao pras­ta­ri mo­del (vi­di ko­li­ki je!), ko­ji još ni­je ni Sony, za ve­li­ke nov­ce. Uz to ne mo­gu da ka­dri­ram na e­kra­nu već sa­mo kroz tra­ži­lo, imam sa­mo 7 Mp pa čak ni vi­deo ne mo­gu da sni­mim. Tri­jum­fa­lno je po­ka­zao svoj dže­pni Sony ko­ji je plaćen ma­nje, a mo­že sve! I ta­ko, pod­sme­va­li smo se je­dan dru­gom.

Ne­ko­li­ko go­di­na ka­sni­je pres­tao sam da mu se pod­sme­vam – LiveView op­ci­ja tj. ka­dri­ra­nje gle­da­njem u e­kran je pos­ta­lo uobičaje­na op­ci­ja no­vih DSLR‑ova, Nikon i Canon su u mo­de­li­ma D90 i 5D mark II do­da­li mo­gućnost sni­ma­nja vi­dea, a trka u bro­ju me­ga­pik­se­la ne po­sus­ta­je. Ko­načno, Sony je mo­de­lom Alpha 900 učvrstio visoku po­zi­ci­je među pro­i­zvođačima DSLR uređaja. Ku­da ide trži­šte fo­to­apa­ra­ta?

Pavle Peković, PC #148