Prihodi Microsoft-a porasli, a dobit se udvostručila

Prema poslovnom izveštaju Microsoft-a čista dobit kompanije dosegnula je u proteklom kvartalu 6,5 milijardi dolara, dok je u istom periodu prošle godine iznosila 3,12 milijardi. Microsoft je u proteklom tromesečju ostvario prihode od 24,7 milijardi dolara, 9% veće nego u istom periodu prošle godine, dok je dobit tog softverskog diva i više nego udvostručena.

Pod vođstvom izvršnog direktora Satya Nadelle, Microsoft se preusmerava s tradicionalnog softverskog poslovanja, koje raste sporo, na cloud usluge i mobilne aplikacije. Snažan rast financijskih rezultata je zahvaljujući pozitivnim trendovima u Microsoft-ovom cloud poslovanju, koje uključuje proizvode kao što su Windows Server i platforma Azure. Prihodi u tom segmentu porasli su za 11% na godišnjem nivou, na 7,4 milijarde dolara. Samo od Azure-a prihodi su gotovo udvostručeni, iako je u tom području Microsoft suočen s velikom konkurencijom kompanija, kao što su lider Amazon.com, potom Alphabetov Google, IBM i Oracle.

S druge strane, i dalje klize prihodi Microsoft-a u području koje uključuje Windows softver, Xbox konzole za igranje, online oglašavanje i Surface uređaje. U proteklom tromesečju su pali za 2% na godišnjem nivou. Čak su i Windows telefoni dostigli najnižu tačku tržišnog učešća, jer prema najnovijem IDC istraživanju (svetska agencija za istraživanje tržišta), Windows Phone OS sada čini svega 0,1% tržišta. Transformacija Microsofta traje već neko vreme, a nedavno je firma najavila novo ukidanje hiljadu radnih mesta u svetu u nastojanju da ojača svoju prisutnost u sektoru cloud-a. Microsoft u svetu zapošljava oko 121.000 ljudi, a poslednjih godina je tokom reorganizacije ukinut velik broj radnih mesta. Nakon objave boljih poslovnih rezultata nego što su analitičari očekivali, na Wall Street-u cena deonice Microsofta porasla je više od 1,5%, na rekordnih 74,30 dolara.

Izvor: SEEbiz

Windows 10 Pro – U slici i reči

Win­dows 10 Pro je pot­pu­no po­dređen po­tre­ba­ma po­slov­nih ko­ri­sni­ka. I­zdvo­ji­li smo još ne­ko­li­ko op­ci­ja ko­je će vam značaj­no olak­ša­ti rad.

Uda­lje­na kon­trola

Uda­lje­na kon­tro­la računa­ra (RDC, Remote Desktop Connection) ni­je ne­po­zna­ta i odav­no je sas­tav­ni deo pro­fe­si­onal­nih i po­slov­nih ver­zi­ja Windows‑a. Se­de­ti za je­dnim računa­rom i kon­tro­li­sa­ti dru­gi ni­je sa­mo ve­oma ele­gan­tno re­še­nje, već i ne­op­ho­dnost, na­ročito kod uda­lje­nih ser­ve­ra, pa i kod kom­pa­nij­skog ser­ve­ra ko­ji ne mo­ra ima­ti pri­ključen mo­ni­tor.
U­prkos svim cloud i ko­la­bo­ra­tiv­nim no­vo­ta­ri­ja­ma, uda­lje­na kon­tro­la računa­ra je ve­oma po­pu­lar­na, jer šta je bla­go­tvor­ni­je za ko­ri­sni­ka od po­zna­tog desktop o­kru­že­nja? Mno­gi ne­za­vi­sni pro­i­zvođači nu­de svo­ja re­še­nja za uda­lje­nu kon­tro­lu računa­ra, ali re­še­nje u­građeno u Windows 10 Pro je bes­pla­tno i ve­oma flek­si­bil­no. Po­red za­se­bnog po­de­ša­va­nja re­zo­lu­ci­je e­kra­na na uda­lje­nom desktop‑u, mo­že­te da po­de­ša­va­te i kva­li­tet „pre­no­sa“ sli­ke sa uda­lje­ne ma­ši­ne i ta­ko se pri­la­go­di­te ra­znim u­slo­vi­ma po­put lo­še pro­pu­sne moći ili ve­li­ke la­ten­ci­je mre­že kroz ko­ju kon­tro­li­še­te uda­lje­ni računar. Uda­lje­ni pris­tup je mo­guć ako je uda­lje­ni računar ima jav­nu IP a­dre­su, dok su u re­al­nos­ti računa­ri u­glav­nom iza kom­pa­nij­skog firewall‑a, na pri­va­tnim IP a­dre­sa­ma. Srećom, re­še­nje pos­to­ji – do­volj­no je da a­dmi­nis­tra­tor po­de­si ru­ter ta­ko da sa­o­braćaj ko­ji sti­že na port 3389 pro­sle­di na od­go­va­ra­ju­jući lo­kal­ni računar. Ako da­ljin­ski tre­ba kon­tro­li­sa­ti vi­še računa­ra, na sva­kom od njih se, pro­me­nom u registry ba­zi, ko­ris­ti­ti ne­ki dru­gi port za RDC.

O­dlo­že­na ažu­ri­ranja

Ve­ro­va­tno ste ne­ka­da is­ku­si­li i si­tu­aci­ju da s no­vim ažu­ri­ra­njem Windows‑a sti­gnu i pro­ble­mi po­put ne­kom­pa­ti­bil­nos­ti s ne­kom sta­rom a­pli­ka­ci­jom ili draj­ve­rom za ne­ki har­dver unu­tar računa­ra.
Op­ci­jom pa­uzi­ra­nja ažu­ri­ra­nja mo­že­te da o­dlo­ži­te in­sta­li­ra­nje sis­tem­skih i­zme­na za naj­vi­še 35 da­na. To će a­dmi­nis­tra­to­ri­ma da­ti do­volj­no vre­me­na da pro­ve­re ka­ko će se ažu­ri­ra­nja o­dra­zi­ti na kom­pa­ti­bil­nost s računa­ri­ma i a­pli­ka­ci­ja­ma, po­se­bno oni­ma kod ko­jih ne bi sme­lo da bu­de zas­to­ja.

Pro­dav­ni­ca za po­sao

Store for Business je pro­dav­ni­ca a­pli­ka­ci­ja ko­ja je na­me­nje­na kom­pa­ni­ja­ma. U ra­dnji na­bav­lja­te Windows a­pli­ka­ci­je uz ko­ličin­sko li­cen­ci­ra­nje, da­kle za čita­vu kom­pa­ni­ju. Microsoft se po­tru­dio da „Pro­dav­ni­ca za po­sao“ bu­de do­volj­no flek­si­bil­na i da omo­gući uzi­ma­nje ono­li­ko li­cen­ci za a­pli­ka­ci­je ko­li­ko vam je po­tre­bno, ali i da os­tva­ri­te ne­ka ko­ri­sna do­da­tna pra­va kao što je vraćanje ne­is­ko­rišćenih li­cen­ci ili pre­re­gis­tra­ci­ja li­cen­ci sa sta­rih na no­vo­na­bav­lje­ne uređaje. Uz po­moć alat­ke za u­prav­lja­nje mo­že­te da do­de­li­te li­cen­ce za a­pli­ka­ci­je ne­ki­ma ili svi­ma za­po­sle­ni­ma, a offline način li­cen­ci­ra­nja omo­gućava dis­tri­bu­ci­ju a­pli­ka­ci­ja i bez po­ve­zi­va­nja sa Store ser­vi­som. Ku­plje­ne a­pli­ka­ci­je se kasnije auto­mat­ski ažu­ri­ra­ju, a de­in­sta­la­ci­ja čis­ti sve tra­go­ve a­pli­ka­ci­je, čija pra­va za­tim mo­že­te da pre­ne­se­te na dru­gog za­po­sle­nog.

U­prav­lja­nje, gla­sno ra­do­vanje

Windows 10 Pro do­no­si no­ve načine da se brže oba­vi po­sao, pre sve­ga uz Cortana vir­tu­el­nog po­moćni­ka. To­kom a­pri­la Windows Update ser­vis će do­ne­te no­va po­bolj­ša­nja, ko­ja već sa­da mo­gu da ko­ris­te oni ko­ji su se pri­dru­ži­li Fast Line Windows Insider pro­gra­mu. Prva no­vost je Universal Clipboard ko­ji mo­že da ra­zme­nju­je ko­pi­ra­ne po­dat­ke (Ctrl+V) među po­ve­za­nim uređaji­ma. Po­tre­bno je sa­mo da o­dre­di­te na ko­ji uređaj ša­lje­te po­dat­ke i na tom uređaju se po­jav­lju­je no­ti­fi­ka­ci­ja da se u klip­bor­du ne­što na­la­zi. Op­ci­ja Notification Sync omo­gućiće ra­zme­nu no­ti­fi­ka­ci­ja među uređaji­ma – do­volj­no je pro­gla­si­ti ta­blet ili te­le­fon za trusted uređaj, pa ćete i na računa­ru vi­de­ti nji­ho­ve no­ti­fi­ka­ci­je. Naj­zad, op­ci­ja Unlock your PC with your phone go­vo­ri sa­ma za se­be, a do­volj­no je pod­se­ti­ti da Cortana pos­to­ji i u ver­zi­ji za Android. U sle­dećem i­zda­nju Windows‑a 10, ko­je je na­zva­no Creator Update, na ve­li­ka vra­ta se vraća olov­ka kao sred­stvo za ko­mu­ni­ka­ci­ju s računa­rom. Uz to ide i čitav sis­tem za prav­lje­nje be­le­ški, crta­nje, ali i pre­po­zna­va­nje ru­ko­pi­sa i ges­ti­ku­la­ci­ja olov­kom ko­je svo­ju pra­vu vre­dnost po­ka­zu­ju tek u sa­ra­dnji s naj­no­vi­jim i­zda­njem Office pa­ke­ta. Ta­ko ćete po do­ku­men­ti­ma bu­kval­no moći da ša­ra­te, pra­vi­te za­be­le­ške, pre­crta­va­te i pre­prav­lja­te reči, a da pri to­me vi­di­te sve ko­ra­ke ko­je ste na­pra­vi­li vi ili ne­ki od sa­ra­dni­ka.

Cortana je postala ozbiljan lični asistent, a spremna je i da uči nove stvari kroz vezu s Azure oblakom. Naredna verzija Windows 10 Creator Update doneće i nove načine komunikacije s korisnikom, poput olovke

Preuzmite tekst o Windows 10 Pro u celosti u PDF formatu

Ukoliko više volite da čitate tekstove na mobilnim uređajima, ceo tekst je dostupan i u digitalnoj čitaonici, a našu aplikaciju možete preuzeti za Android i iOS uređaje.

Kliknite ovde i iskoristite popust od 4000 dinara za kupovinu Windows 10 Pro računara u Gigatron prodavnicama

Dynamics NAV na cloud platformi? Realnost!

Platite koliko potrošite – podesite kako vam odgovara!

Dynamics NAV logo

Microsoft Cloud – Azure omogućava Pay as you Go, jednostavan pretplatnički model s niskim troškovima, gde se plaća prema utrošku. Sa Pay as you Go može se obaviti skaliranje na mesečnom nivou, kako broja korisnika u Dynamics NAV‑u, tako i potrebnih resursa na platformi Azure, što može dovesti do velikih ušteda za klijente. ­Skaliranje broja korisnika posebna je pogodnost za kompanije koje tokom godine imaju periode povećanog obima posla – sezone, tako da se na zahtev kompanije može povećati ili smanjiti broj korisnika. Ne postoji plaćanje unapred i nema godišnjih i mesečnih obavezivanja.

Jednostavnost i kontrola troškova dve su ključne prednosti softvera zasnovanog na platformi Microsoft Azure. Promene u IT industriji nastupaju brzo – sada je reč o cloud aktivaciji a ne instalaciji servera.

ERP implementacije predstavljaju najsloženiji i najkompleksniji tehnički napor s kojim se kompanije mogu susresti zato što zahtevaju specifičan skup znanja i veština.

BSC software nudi svojim klijentima iskustvo od 100% uspešnih implementacija.

Proširite svoje poslovanje – BSC Software će vam pomoći!

BSC Software je uklonio sve barijere za postavljanje ­Dynamics NAV‑a na Microsoft cloud – Azure i omogućio korisnicima da iskoriste prednosti koje donosi Microsoft‑ova cloud platforma. BSC Software je među pionirima Microsoft‑ovih partnera u jugoistočnoj Evropi koji je sertifikovan za implementaciju Dynamics NAV‑a na platformu Azure.

Neki cloud provajderi nude izbor između data centara i cloud‑a, ali ne i Azure. Azure lako integriše postojeće IT okruženje kroz najveću mrežu privatnih konekcija i hibridnih baza podataka.

Microsoft Azure je otvorena i fleksibilna cloud platforma koja omogućava brzo kreiranje, primenu i upravljanje aplikacijama preko globalne mreže Microsoft‑ovih data centara za obradu podataka. Predviđa se da će ulaganja u tržište cloud‑a do 2020. godine iznositi 500 milijardi dolara. U ova ulaganja spadaju SaaS (Software as a service), PaaS (Platform as a service), IaaS (Infrastructure as a Service) i sve usluge vezane za cloud tehnologije.

Osamdeset odsto kompanija u svetu se postavlja ili u potpunosti funkcioniše na cloud platformama. Izbor između postavljanja rešenja na lokalne servere ili na platformu Azure nikad nije bio lakši za Dynamics NAV klijente. BSC Software spaja agilnost koja dolazi momentalnom postavkom infrastrukture sa brzim razvojem i konfiguracijom.

BSC Software nudi kompletno upravljanje implementacijom Dynamics NAV‑a na Azure. Prosta instalacija Dynamics NAV‑a na Azure nije dovoljna. Potrebne su specijalizovane veštine i znanja da bi se postavilo i održavalo Dynamics NAV okruženje s vrhunskim performansama.

Brza implementacija

Jedan od najvećih dobitaka prelaska na Azure jeste jednostavan i lak početak.

Uz Microsoft Azure lako je postaviti nove servere ili obaviti migraciju postojećih servera. Rezultat – manje stresa za kompaniju.

Azure u širokom dijapazonu usluga nudi i izbor nekoliko standardnih vrsta servera, poput Windows ili SQL servera, koji mogu biti kreirani u roku od nekoliko minuta na platformi Azure.

Želite da zaštitite svoje podatke?

Poznato je da neke organizacije još imaju bojazan od korišćenja cloud‑a. Zbog toga je Microsoft, kao lider u IT industriji, preuzeo obavezu da zaštiti privatnost podataka u cloud‑u. Microsoft je prvi veliki cloud provajder koji se prilagodio novom međunarodnom Standardu o privatnosti u cloud‑u, ISO 27018. Azure je sertifikovan prema standardima za bezbednost informacija, uključujući i ISO 27001. Microsoft Azure omogućava svoje servise sa data centara iz Severne Amerike, Južne Amerike, Evrope, Azije i Australije. Ovi data centri predstavljaju velike i visokoautomatizovane centre, što omogućava pružanje skalabilnih usluga po niskoj ceni.

Pogodnosti za mala i srednja preduzeća

Infrastruktura kao servis (IaaS) nudi veliko smanjenje troškova i povećanje efikasnosti za mala i srednja preduzeća u poređenju s poslovnim rešenjima koja se nalaze na lokalnim serverima. Dynamics NAV od verzija 2015/2016 omogućava lako postavljanje sistema na Microsoft Cloud, Azure. Microsoft Dynamics NAV obezbeđuje direktnu vezu s paketom Office 365, koji omogućava korisnicima da obrađuju, analiziraju i dele dokumenta s kolegama.

Lakša administracija

Tipično za mala i srednja preduzeća, IT osoblje svedeno je na najmanju meru, a kompanije se radije fokusiraju na poslovne ciljeve nego na hardverske probleme. Kroz migraciju infrastrukture i Dynamics NAV‑a na Microsoft Azure, ova briga uveliko se smanjuje.

Premeštanje NAV‑a na Azure znači da vaši zaposleni i IT osoblje verovatno neće morati da rukovode:

-Opremom – serveri, ruteri, mrežna oprema, itd.

-Serverskim softverom

-Operativnim sistemima

-Bezbednošću opreme i softvera

-Čuvanjem kopija softvera i podataka

Premeštanje Dynamics NAV‑a na usluge oblaka kao što je Azure (po prihvatljivoj ceni) postalo je zaista održiva opcija na globalnom tržištu poslednjih godina. Premeštanje na Azure je globalni trend koji polako osvaja i tržište Srbije.

Saznajte šta možemo da uradimo za vas!

Zašto Microsoft Dynamics NAV?

Svetski brend ‑ Microsoft se brine o tehnološkim i funkcionalnim poboljšanjima, novim verzijama i stalnom usavršavanju sistema na globalnom nivou.

Lokalizovano rešenje ‑ višejezično poslovno rešenje potpuno je prilagođeno domaćem zakonodavstvu (KIF, KUF, PDV knjige, avansne fakture, blagajna…).

Fleksibilnost i prilagodljivost ‑ jednostavna komunikacija s poslovnim okruženjem, sa specijalizovanim i drugim već postojećim softverima, kao i ostalim Microsoft‑ovim proizvodima.

Najkraće vreme implementacije ‑ korišćenjem usavršene metodologije proizašle iz dugogodišnjeg iskustva vreme implementacije skraćeno je za 50%.

Niski troškovi eksploatacije i održavanja ‑ edukacijom svojih zaposlenih preuzmite potpunu kontrolu i administriranje vašeg sistema.

Microsoft Dynamics NAV je poslovno rešenje koje koristi više od 120.000 kompanija širom sveta za upravljanje svojim poslovnim procesima: finansijama, prodajom i distribucijom, nabavkom, ljudskim resursima i drugim delatnostima u kompaniji. NAV se postavlja sa funkcijama koje su trenutno potrebne i lako se prilagođava potrebama poslovnih procesa kompanije.

U ovaj proizvod ugrađene su najbolje svetske poslovne prakse. Znanja i iskustva vrhunskih poslovnih konsultanata i razvojnih inženjera akumulirana su kroz implementacije u više od 300 kompanija u Srbiji. Više od 2.000.000 ljudi svakodnevno koristi Dynamics NAV.

Povećanje produktivnosti, smanjenje troškova i automatizacija postupaka u praćenju poslovnih procesa, osnovne su potrebe na koje može odgovoriti poslovni ERP sistem Microsoft Dynamics NAV.

Ko je BSC Software?

BSC Software je uspešna, mlada kompanija u razvoju, čija je osnovna delatnost implementacija i održavanje ERP rešenja Microsoft Dynamics NAV, integrisanje i razvoj poslovnih i upravljajućih sistema (B2B, B2C, BI) s platformom NAV, i razvoj drugih poslovnih aplikacija na platformi Microsoft SQL.

BSC Software gradi ime na kvalitetu usluga, temeljnom pristupu svakom projektu i zadatku, kao i zadovoljstvu svojih korisnika, po čemu je i prepoznatljiv. Uložili smo veliki trud u stvaranje drugačije kompanije koja udružuje znanje i iskustvo strateškog i operativnog menadžmenta sa IT tehnologijama. Kompanija koja ne samo da zna da postavi rešenje nego ume i da smanji raskorak između poslovnog i informacionog sistema.

Ivan Mijailović, Microsoft Dynamics NAV consultant

 

Objavljeno u časopisu PC#232

Predstavljeni Dell Wyse Thin Clients

Kompanija Dell je na Microsoft Worldwide Partner konferenciji predstavila najnoviju Wyse thin clients seriju, baziranu na Windows 10 loT Enterprise operativnom sistemu, kao i na vWorkspace desktop virtualizovanom softveru, što je IT menadžerima olakšalo planiranje, primenjivanje i pokretanje desktop virtualizacije. Nova rešenja pružaju dodatnu fleksibilnost za organizacije koje žele da razmeste Microsoft Azure sa VDI (virtuelnom desktop infrastrukturom) i nude naučnicima znanje za rad sa moćnim, bezbednim završnim tačkama, koje ne utiču na performanse ili produktivnost.

Dell Wyse_Fotografija 1

 

Wyse Thin Clients je sada dostupan sa Windows 10 loT Enterprise verzijom

Wyse thin clients je prepoznatljiv po fleksibilnosti upravljanja i kompatibilnosti sa različitim virtuelnim desktop rešenjima neophodnim za rad sa naučnicima i naprednim korisnicima. Visoko-regulisane industrije, znaju da je desktop virtualizacija ključ bezbednosti i zaštite kritičnih podataka, pri čemu zaposleni ostaju produktivni bez obzira na njihovu lokaciju.

Thin clients su sigurni, veoma prilagodljivi i pružaju vrhunski korisnički doživljaj. Prednosti i karakteristike uključuju:

· Visoke performanse: Wyse 7490-Z90K10 i 5490-D90K10 poseduju procesore AMD G-serije sa četiri jezgra za fast boot komandu, odlične performanse i punu produktivnost u širokom spektru slučajeva.

· Bezbednost: Zaštita od savremenih bezbednosnih pretnji, uključujući malware, sa karakteristikama kao što su Trusted Platform Module (TPM), BitLocker Drive Encryption, Secure Boot, i Windows Defender.

· Fleksibilno upravljanje: Odgovarajuće upravljanje u raznim slučajevima korišćenja, od servera za bezručno upravljanje, Wyse Device Manager (VDM) softvera, ili Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM). Jednostavna, prilagodljiva administracija za samo nekoliko do desetine hiljada thin clients.

Microsoft Azure platforma – Sa VDI performanse sa Wyse vWorkspace 8.6

Wyse vWorkspace desktop virtualizovani softver olakšava operaterima da rasporede i pokrenu desktop virtuelizaciju Microsoft tehnologijama. vWorkspace 8.6 podržava Microsoft Hiper-V i Azure platforme, kao i virtuelne mašine bazirane (VMs) na Windows 10. vWorkspace 8.6 snižava troškove hostinga i podešavanja Windows aplikacije na Microsoft Azure i do 67 odsto dnevno. Operateri mogu da uključe/isključe, kao i da upravljaju udaljenim desktop sesijama na Microsoft Azure, smanje troškove smanjenjem napajanja neiskorišćenih sesija u okviru Public Cloud-a. Kako bi brže počeli moguće je pokrenuti vWorkspace iz Azure Marketplace. Dell rešenje je dizajnirano da organizacijama svih veličina pruži ekonomičnu virtuelizaciju Windows desktopa i aplikacija kojima može da se upravlja bez specijalizovanog osoblja ili konsultanata. Pored Microsoft Hiper-V i Azure platformi, takođe podržava i druge privatne ili javne cloud-hosted i client-hosted aplikacije i desktop virtuelizacione tehnologije, omogućavajući hibridne cloud scenarije sa kombinacijom uređaja koje pokreće vWorkspace zasnovane na Azure platformi.

Dok organizacije posmatraju svoje Microsoft VDI okruženje, glavni zadatak je razmišljanje o tome kako da upravljaju Windows 10 sistemom. Desktop virtuelizacija nudi organizacijama upravljanje kretanjima prema sopstvenim uslovima”, izjavio je Steve Lalla, VP, menadžer odeljenja za komercijalne klijente softvera i programa u kompaniji Dell. „Sa ekspanzijom novih uređaja u različitim formama i povećanjem radne moći mobilnih telefona mnoge organizacije teže da svojim klijentima pruže neuporediv, pouzdan i konzistentan pristup Windows aplikacijama gde god da se nalaze. Windows 10 nudi konvergovanu platformu za sve uređaje pomažući partnerima kao što je Dell u projektovanju novih nivoa sigurnosti i olakšane upotrebe aparata”, Bernardo Caldas, generalni menadžer, Windows Business Plannning u kompaniji Microsoft

Dodatne nove prednosti i karakteristike vWorkspace 8.6 uključuju:

· Globalnu lokalizaciju: vWorkspace 8.6 se za sada može instalirati na ne-romanskom jeziku OS/Active Directory okruženju kao što je pojednostavljeni kineski, japanski i korejski, sa podrškom za Double Byte Character Set (DBCS).

· Veću povezanost sa Windows aplikacijama: vWorkspace pruža ekosistem konektora za Windows, Linux i Chrome uređaje, obezbeđujući veće iskustvo od HTML5 pristup. Ovi konektori su omogućeni za kineski, japanski i korejski, što olakšava korisnicima u multinacionalnim organizacijama bezbedan pristup aplikaciji i sadržaju.

· Jednostavnost korišćenja: Korisnici mogu da se prijave na email adresu, a takođe se mogu lako povući i ispustiti datoteke iz fizičkog Windows računara u virtuelni desktop. Na primer, korisnici mogu da prevuku dokumenata direktno u ispravan folder, a host CRM aplikacije, ili agent is oblasti osiguranja može prevući fotografije u centralizovanu bazu podataka, čiji je domaćin.

· Fleksibilnost: Druga poboljšanja uključuju aplikaciju za VDI, što pojednostavljuje primenu i upravljanje, i smanjuje broj slika koje bi Windows trebalo da održi.

Cene i raspoloživost

· Wyse thin clients 7490-Z90K10 i 5490-D90K10 će biti dostupni preko Dell-a i preko direktnih partnera u SAD-u i širom sveta, počevši 29. jula 2015. godine. Cene se kreću od 659 dolara za seriju 7000 do 599 dolara za seriju 5000.

· Wyse vWorkspace 8.6 će biti dostupan preko Dell-a i direktnih partnera u SAD-u i širom sveta, počevši 31. jula 2015. godine i cena počinje od 97,50 dolara po jednom imenu korisnika ili po pristupu uređaju za Premier licensing, uključujući i održavanje tokom prve godine.

· Unified Communications Command Suite 8.1 je dostupan.

Microsoft predstavio Windows Server 2012

Novi server je razvijen na Cloud platformi za sve moderne data centre.

Kompanija Majkrosoft objavila je dostupnost Windows Servera 2012 za korisnike širom sveta. Tokom globalne online prezentacije, novi server definisan je kao kamen temeljac Cloud sistema, koji korisnicima pruža modernu platformu za aplikacije koje su im potrebne.

Microsoft Windows Server 2012 highlightsPrimenjujući iskustvo u vođenju globalnih data centara koji rade zahvaljujući stotinama hiljada servera, Majkrosoft je razvio novi Windows Server 2012 i na taj način doneo više od 200 usluga baziranih na Cloud platformi. Novi server zapravo proširuje uvreženu definiciju servera uključujući do sada tradicionalno odvojene tehnologije, kao što su advanced storage, networking, virtualization i automation capabilities. Sa nekoliko stotina novih usluga u kombinaciji sa Windows Azure i System centrom, Windows Server 2012 omogućuje korisnicima da upravljaju aplikacijama i servisima bilo na privatnom, javnom ili administriranom Cloudu, uz daleko veću brzinu i snagu njihovih data centara.

Predsednik Majkrosoft Server and Tools Business odeljenja, gospodin Satja Nadelja (Satya Nadella) istakao je na prezentaciji da operativni sistemi oduvek predstavljaju srce IT industrije i da u novom svetu razvoja Cloud tehnologija, novih mogućnosti za umrežavanje uređaja i upravljanje velikim podacima, doživljavaju svoj procvat.

“Naše iskustvo, kao kompanije čiji se operativni sistemi i aplikacije koriste širom sveta, omogućilo nam je da razvijemo Cloud operativni sistem koji, zahvaljujući Windows Azure platformi i Windows Serveru, omogućuje korisnicima da razviju data centre bez ikakvih ograničenja.” – zaključio je Nadelja.

Sedamdeset korisnika širom sveta, koji su i pre zvaničnog lansiranja novog servera imali prilike da isprobaju njegove mogućnosti očekuju prosečnu uštedu od 15 produktivnih sati godišnje po svakom zaposlenom, uz velike uštede prilikom administracije servera odnosno mreže. Predstavnici kompanije Menzes Aviation koja zapošljava preko 17.000 ljudi i zahteva brz, personalizovani put do podataka za svakog zaposlenog, kao i kompanije Equifax, provajdera koji organizuje i upravlja podacima više od 500 miliona korisnika i 81 milion biznis korisnika, izrazili su veliko zadovoljstvo novim mogućnostima koje im pruža Windows Server 2012.

“Ovo za nas predstavlja dramatičan korak napred i ujedno nam omogućava jednostavno smanjenje troškova” – rekao je Martin Galington, potpredsednik IT sektora u kompaniji Menzes Aviation.

“Windows Server 2012 je revolucionaran za vođenje našeg data centra. On nam omogućuje da brže i lakše odgovorimo našim zadacima i poslovnim potrebama”- izjavio je Brajan Garsija, šef razvoja tehnologija u kompaniji Equifax i dodao da sa povećanom efikasnošću u poslovanju, kompanija ima više vremena da radi na inovacijama i razvoju kompanije.

Više informacija o Windows Serveru 2012 i Cloud operativnom sistemu možete pronaći na linku http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/new.aspx .

Microsoft Sinergija 12

Sinergija-12-300x250Microsoft Sinergija 12 pod sloganom „MOVING UP“ održaće se 23. i 24. oktobra u Centru „Sava“ u Beogradu.

Najveća IT konferencija u regionu jugoistočne Evrope okupiće i ove godine veliki broj predavača iz zemlje i inostranstva, ali i predstavnika partnera, kompanija, IT profesionalaca, developera i ljubitelja novosti iz oblasti informaciionih tehnologija.

Kao strateško opredeljenje kompanije Microsoft, “Cloud computing” ili “računarstvo u oblaku” ostaje jedna od glavnih tema ovogodišnje Sinergije. Pored novih trendova u oblasti cloud-a, učesnicima konferencije će biti predstavljeni i novi proizvodi, usluge i tehnologije koji će u narednom periodu biti lansirani i dostupni u Srbiji.

Predavanja na Sinergiji 12 biće podeljena u 5 tematskih celina:

1. Database & Business Intelligence

2. Development Tools & Technologies / Windows Azure platform

3. Office 365, Office & SharePoint / Exchange and Lync / Dynamics ERP & Dynamics CRM

4. Windows Client & Windows Phone

5. Server, Management Tools & Security

Proces registracije je uveliko u toku. Prvi talas registracije traje do 15. septembra i cena kotizacije iznosi 29.500 RSD (bez PDV-a). U drugom talasu, koji traje od 15. septembra do 10. oktobra, cena kotizacije iznosi 39.500 RSD, dok će učesnici koji obezbede kotizacije posle 10. oktobra plaćati pun iznos od 49.500 RSD.

Za kompanije koje prijavljuju veći broj učesnika i ove godine postoji dodatni popust. Na svakih 6 kupljenih kotizacija ostvaruje se popust od 15 % na celokupan iznos. Popust važi u svim talasima kotizacija.

Registrujte se na vreme!

Svečano otvorena Microsoft Sinergija 11

Jugoslav Piric, direktor Microsoft SrbijaMicrosoft konferencija Sinergija 11, pod sloganom „New energy“, svečano je otvorena 18. oktobra, u Sava Centru u prisustvu velikog broja ljubitelja informaciono komunikacinih tehnologija. Najveću IT konferenciju u Jugoistočnoj Evropi otvorio je Predsednik Vlade Republike Srbije Mirko Cvetković, a prisutnima se obratila i Ambasadorka SAD u Srbiji Meri Vorlik.

Od svog početka pa do danas, Sinergija je uvek nastojala da ide u korak sa svetom i da domaćoj javnosti predstavi sve ono što je novo i aktuelno u oblasti informacionih tehnologija. Sloganom “Nova energija”, Sinergija na simboličan način predstavlja globalni trend Cloud Computing, tj.„računarstvo u oblaku“, koji predstavlja i centralnu temu konferencije.

“Danas je lakše nego ikad biti povezan sa svima, jer je tehnologija dostupna na svakom koraku. Naša vizija je da omogućimo ljudima, kompanijama i državama da napreduju i ostvare svoj pun potencijal. Cloud computing to omogućava. To novo poglavlje u oblasti informacionih tehnologija je ne samo budućnost Microsofta, već i budućnost Evrope i svakako, Srbije. Cloud u Srbiji je u ranoj fazi prihvatanja, ali su domaće kompanije veoma zainteresovane za naša cloud rešenja i u njima vide dobru mogućnost za unapređenje poslovanja i veću fleksibilnost u vremenima krize. I to je ono što cloud pruža. I šire, to je mogućnost koju pruža ulaganje u informacione tehnologije. Takođe, napravili smo i strateški plan za podršku aktivnostima države u smeru podsticanja nacionalne konkurentnosti” naglasio je Jugoslav Pirić, generalni direktor kompanije Microsoft Srbija.

Prisutnima su se još obratili Don Grantham, predsednik kompanije Microsoft za region centralne i istočne Evrope, Srećko Atanasković, generalni direktor kompanije E-Smart Systems, koja je jedna od prvih kompanija u regionu koja je počela s primenom koncepta Cloud Computinga, a putem video linka i Stiv Balmer, izvršni direktor korporacije Microsoft.

Nastup Darkwood Dub & Bisera VeletanlicSvojevrsni scenski performans počeo je nastupom legendarnog Lea Martina a upotpunjen je nastupom benda Darkwood Dub i pevačke dive Bisere Veletanlić.

Tokom dva dana tehničkog dela konferencije eminentni strani i domaći IT stručnjaci održaće preko 80 predavanja, edukativnih radionica i seminara podeljenih u 8 tematskih celina tokom kojih će biti predstavljeni novi proizvodi i usluge poput Office 365, Azure platforme, Windows phone Mango i mnogih drugih.

Tokom prethodnih deset godina, Sinergiju je na dnevnom nivou pratilo i po nekoliko hiljada učesnika, među kojima su bili i istaknuti predavači, izlagači, vrsni IT stručnjaci i predstavnici mnogobrojnih medijskih kuća. Od 2001. godine do danas, Sinergija je okupila 28.000 učesnika, 780 predavača i prerasla u pravu IT zajednicu. Srbija je time postala nezaobilazna tačka na tehnološkoj mapi jugoistočne Evrope.

Microsoft