Plaćanje karte u GSP-u i Mastercard-om

Kompanija Bus Plus je saopštila da će građani do kraja godine javni gradski prevoz moći da plaćaju i putem platnih kartica, zahvaljujući Mastercard beskontaktnoj platnoj tehnologiji, prislanjanjem same kartice na validator.

U saopštenju se navodi da, mogućnost beskontaktne kupovine karata za prevoz predstavlja postojeći sistem za kupovinu karata i uvođenjem ove usluge Beograd će biti među nekoliko gradova u svetu u kome će ona biti omogućena.

Kako bi ova opcija bila dostupna u svim vozilima vrši se nadogradnja validatora sa novim funkcijama. Taj proces sprovode partneri na projektu – BusPlus i AIK Banka, a obavlja se tempom koji ne ometa plan vožnje.

Posle nadogradnje validatora, građani će moći da koriste svoje BusPlus kartice, tako i Mastercard beskontaktne kartice na isti način kao što i sad validiraju karte za prevoz. Karticu treba prisloniti direktno na ekran validatora i da sačekaju par sekundi da svetlosni i zvučni signal označi validaciju.

Tehnologija beskontaktnog plaćanja obavlja se brzo i jednostavno, a zahvaljujući višeslojnoj zaštiti, naplaćuje se samo cena jedne karte, čak i kad kartu prislonimo više puta na validator.

Izvor: N1

Da li novčanice odlaze u istoriju?

Kom­pa­ni­ja MasterCard in­ten­ziv­no is­tra­žu­je no­ve na­či­ne pla­ća­nja. Ar­tur Tu­rem­ka, ge­ne­ral­ni di­rek­tor za Bal­kan u kom­pa­ni­ji MasterCard, od­go­vo­rio nam je na ne­ka ak­tu­el­na pi­ta­nja ve­za­na za bes­kon­tak­tno pla­ća­nje i pla­ća­nje mo­bil­nim te­le­fo­ni­ma. Da li nov­ča­ni­ce o­dla­ze u is­to­ri­ju?

Copy of Copy of Tesla

Ko­je vrste pla­tnih kar­ti­ca Mas­ter­Card‑a su po­drža­ne kroz u­slu­gu mo­bil­nog pla­ća­nja? Da li će u  bu­du­ćnos­ti bi­ti omo­gu­će­no i po­di­za­nje nov­ca na ban­ko­ma­ti­ma po­mo­ću mo­bil­nog te­le­fo­na? Da li Mas­ter­Card po­drža­va pre­ba­ci­va­nje nov­ca s ra­ču­na je­dnog kli­jen­ta na ra­čun dru­gog je­dnos­tav­nim, di­rek­tnim pri­sla­nja­njem dva te­le­fo­na?

Prven­stve­ni ra­zlog za ra­zvi­ja­nje mo­bil­nog pla­ća­nja jes­te u to­me da se stan­dar­dne ak­tiv­nos­ti, kao što su pla­ća­nje de­bi­tnim, kre­di­tnim i pri­pejd kar­ti­ca­ma, uči­ni po­go­dni­jim za stvar­ne po­tre­be da­na­šnjih po­tro­ša­ča. Mo­der­no o­kru­že­nje zna­tno se pro­me­ni­lo s ma­so­vim u­sva­ja­njem pa­me­tnih te­le­fo­na to­kom po­sle­dnjih de­se­tak go­di­na, te je lo­gi­čno da pla­tna in­dus­tri­ja uzi­ma te ino­va­ci­je i im­ple­men­ti­ra ih u ko­rist ko­ri­sni­ka kar­ti­ca, ko­ji su sve bo­lje upo­zna­ti sa te­hno­lo­gi­ja­ma. Mo­bil­no pla­ća­nje i da­lje je re­la­tiv­no no­va te­hno­lo­gi­ja i na nje­mu tre­ba još da se ra­di, ali zbog o­grom­nog po­ten­ci­ja­la ko­ji ima, iza­zi­va ve­li­ko in­te­re­so­va­nje.

Ulo­ga kom­pa­ni­je MasterCard u mo­bil­nim pla­ća­nji­ma jes­te da pru­ža te­hno­lo­ška re­še­nja u sa­ra­dnji s dru­gim in­te­re­snim stra­na­ma u ovoj in­dus­tri­ji, kao što su te­le­ko­mu­ni­ka­ci­one kom­pa­ni­je i ban­ke i­zda­va­oci i pri­hva­ti­oci, i da o­bra­đu­je pla­ća­nja pu­tem na­še si­gur­ne mre­že ko­ja pri­hva­ta i o­bra­đu­je tran­sak­ci­je ko­je se obav­lja­ju pu­tem bi­lo ko­je dru­ge MasterCard de­bi­tne, kre­di­tne ili pri­pejd kar­ti­ce.

Ra­zli­či­te pla­tne ak­tiv­nos­ti mo­gu se opi­sa­ti kao mo­bil­na pla­ća­nja, na pri­mer, ka­da po­ša­lje­te SMS po­ru­ku da pla­ti­te par­king, to je ne­ka vrsta mo­bil­nog pla­ća­nja, ali u su­šti­ni, m‑pla­ća­nje obu­hva­ta pri­no­še­nje pa­me­tnog te­le­fo­na sa omo­gu­će­nom NFC fun­kci­onal­no­šću na par cen­ti­me­ta­ra od či­ta­ča ka­ko bi se ra­zme­ni­li pla­tni de­ta­lji, či­me se tran­sak­ci­ja kom­ple­ti­ra. Po­tra­žnja za te­hno­lo­gi­jom mo­bil­nih pla­ća­nja sti­mu­li­še ra­zli­či­te ino­va­ci­je, ka­ko na trži­šti­ma u ra­zvo­ju, ta­ko i na ra­zvi­je­nim trži­šti­ma, a ra­zli­ke me­đu nji­ma za­sni­va­ju se na za­hte­vi­ma po­tro­ša­ča, za­ko­ni­ma ko­ji re­gu­li­šu fi­nan­sij­ske u­slu­ge i in­fras­truk­tu­ri.

Ka­ko bi mo­bil­na pla­ća­nja bi­la ma­sov­no ko­ri­šće­na, sam sis­tem mo­ra svu­da i uvek da fun­kci­oni­še, a pro­ces mo­ra da te­če glat­ko. U o­sno­vi se na­la­zi ide­ja da vi pri­sla­nja­njem svog te­le­fo­na pla­ti­te ka­fu ili kar­tu za pre­voz u po­kre­tu ili ra­čun u res­to­ra­nu ili su­per­mar­ke­tu, šte­de­ći vre­me, ali uz is­ti ni­vo si­gur­nos­ti ko­ji već ima­te kroz pla­tne kar­ti­ce. U tom smi­slu, mo­bil­na pla­ća­nja su još je­dan ko­rak da­lje od go­to­vi­ne, i to ta­kav ko­rak ko­ji je pri­bli­žni­ji ri­tmu ži­vo­ta sav­re­me­nog čoveka.

Da li oče­ku­je­te da je­dnom mo­bil­no pla­ća­nje u pot­pu­nos­ti za­me­ni pla­tne kar­ti­ce i go­to­vi­nu? Zbog če­ga?

Sve ove pla­tne me­to­de već pos­to­je pa­ra­lel­no u glo­bal­noj pla­tnoj in­dus­tri­ji, a nji­hov udeo na po­je­di­nim trži­šti­ma po­sle­di­ca je fak­to­ra kao što su o­tvo­re­nost trži­šta pre­ma ino­va­ci­ja­ma i op­šti eko­nom­ski u­slo­vi. Keš ni­je sa­mo glav­ni kon­ku­rent kar­ti­ca­ma i mo­bil­nim pla­ća­nji­ma, već ima po­gu­ban uti­caj po eko­no­mi­je drža­va, zbog či­nje­ni­ce da si­va eko­no­mi­ja ras­te s ve­ćom upo­tre­bom ne­tran­spa­ren­tnih go­to­vin­skih pla­ća­nja, ta­ko da po­sma­tra­no s te stra­ne, da, bi­lo bi ve­oma efi­ka­sno na ra­zli­či­tim ni­vo­ima i­zgra­di­ti svet bez ke­ša.

Vre­me­nom su pla­tne kar­ti­ce pos­ta­le sas­tav­ni deo ži­vo­ta za o­gro­man broj lju­di i kar­ti­čar­ska in­dus­tri­ja nas­ta­vi­će da uvo­di ino­va­ci­je ka­ko bi ko­ri­sni­ci ima­li po­bolj­ša­no pla­tno is­kus­tvo, ka­ko u po­gle­du mo­gu­ćnos­ti pris­tu­pa ta­ko i u po­gle­du do­da­tnih po­go­dnos­ti ko­je već do­la­ze uz kar­ti­ce. Ta­ko­đe, pos­to­ji još je­dna veoma va­žna mo­gu­ćnost za ra­zvoj – za 2,9 mi­li­jar­de lju­di ko­ji su fi­nan­sij­ski us­kra­će­ni, mo­bil­ni te­le­fo­ni i pri­pejd kar­ti­ce pred­stav­lja­ju ključ za fi­nan­sij­sku in­klu­zi­ju u zva­ni­čne to­ko­ve nov­ca, što za­u­zvrat ko­ris­ti priv­re­da­ma či­ta­vih ze­ma­lja.

Po­sma­tra­ju­ći po­zi­ci­ju mo­bil­nih pla­ća­nja, po­prav­lja se stav po­tro­ša­ča pre­ma nji­ma, pa je 2014. go­di­ne 94 od­sto ra­zgo­vo­ra na dru­štve­nim mre­ža­ma ši­rom sve­ta na ovu te­mu bi­lo po­zi­tiv­no. Uz stal­ni te­hno­lo­ški na­pre­dak, mo­že­mo re­ći da će mo­bil­ni te­le­fo­ni ima­ti po­dje­dna­ko ili još zna­čaj­ni­ju ulo­gu u ži­vo­ti­ma lju­di u bu­du­ćnos­ti. Kao ilus­tra­ci­ju za to, re­ći ću da se oče­ku­je da će dva od tri te­le­fo­na bi­ti o­prem­lje­ni NFC te­hno­lo­gi­jom do 2018. go­di­ne, što će ih uči­ni­ti po­go­dnim za ku­po­vi­nu u po­kre­tu, a mi već sa­ra­đu­je­mo s ban­ka­ma, te­hno­lo­škim kom­pa­ni­ja, mo­bil­nim ope­ra­to­ri­ma i pro­i­zvo­đa­či­ma mo­bil­nih te­le­fo­na i u 22 ev­rop­ske zem­lje ima­mo vi­še od 70 ak­tiv­nih mo­bil­nih NFC pro­je­ka­ta. Da­kle, da su­mi­ram, vrlo je ve­ro­va­tno da će keš, kar­ti­ce i mo­bil­na pla­ća­nja nas­ta­vi­ti „ko­ha­bi­ta­ci­ju“, ali tre­nu­tni po­ka­za­te­lji go­vo­re da će keš ve­ro­va­tno gu­bi­ti na zna­ča­ju u ko­rist si­gur­ni­jih i prak­ti­čni­jih re­še­nja.

Da li kom­pa­ni­ja Mas­ter­Card pla­ni­ra ne­ke no­ve pro­i­z­vo­de ko­je bi po­nu­di­la sve­tu ili mo­žda Srbi­ji?

Na­ma su ra­zvoj sav­re­me­nih te­hno­lo­ških re­še­nja i nji­ho­va im­ple­men­ta­ci­ja u za­is­ta je­dnos­tav­na, si­gur­na i prak­ti­čna re­še­nja od su­štin­ske va­žnos­ti, dok kon­kre­tni pro­i­zvo­di i u­slu­ge ko­ji se im­ple­men­ti­ra­ju na po­je­di­nim trži­šti­ma za­vi­se od u­slo­va na tim trži­šti­ma. Je­dno od na­ših re­še­nja ko­je do­bi­ja na zna­ča­ju ši­rom sve­ta jes­te MasterPass, je­di­na di­gi­tal­na plat­for­ma na sve­tu ko­ja eli­mi­ni­še po­tre­bu za uno­še­njem de­talj­nih in­for­ma­ci­ja o pla­ća­nji­ma i sla­nju pri­li­kom sva­ke ku­po­vi­ne, či­me se po­je­dnos­tav­lju­je i u­brza­va pro­ces ku­po­vi­ne pre­ko bi­lo kog ure­đa­ja sa in­ter­net ko­nek­ci­jom.

U cen­tral­noj i is­to­čnoj Ev­ro­pi pos­te­pe­no se uvo­di MasterPass i re­zul­ta­ti su obe­ća­va­ju­ći – na pri­mer, ova u­slu­ga lan­si­ra­na je u Če­škoj u no­vem­bru 2014. go­di­ne i sa­mo u prvom me­se­cu od uvo­đe­nja obav­lje­no je vi­še od 8.000 tran­sak­ci­ja pu­tem MasterPass u­slu­ge, a MasterCard Mobile nov­ča­nik pre­uzet je vi­še od 6.000 pu­ta, dok je u Polj­skoj MasterPass lan­si­ran u ju­lu 2014. go­di­ne i sa­da ga vi­še od 50 od­sto on­lajn pro­dav­ni­ca nu­di kao op­ci­ju za pla­ća­nje.

Ta­ko­đe ula­zi­mo u par­tner­stvo s vo­de­ćim svet­skim kom­pa­ni­ja­ma sa ci­ljem ra­zvo­ja ino­va­tiv­nih pla­tnih re­še­nja. Pro­šle go­di­ne, u­slu­ga Apple Pay lan­si­ra­na je u SAD, dok su Samsung Pay i Android Pay na­jav­lje­ni za ovu go­di­nu. Sve te plat­for­me u­klju­ču­ju ve­li­ke pla­tne mre­že i ban­ke i­zda­va­oce i na taj na­čin omo­gu­ća­va­ju pris­tup o­grom­nom bro­ju po­tro­ša­ča i trgo­va­ca, ali što je još va­žni­je, gra­de si­gur­no i je­dnos­tav­no pla­tno is­kus­tvo, pri­la­go­đe­no po­tre­ba­ma ko­ri­sni­ka.

U kom­pa­ni­ji MasterCard sve­sni smo da je u­sva­ja­nje no­vih te­hno­lo­gi­ja pos­te­pen pro­ces i za­to ne mo­gu da na­ga­đam oko ta­čnog da­tu­ma ka­da će no­va re­še­nja bi­ti im­ple­men­ti­ra­na u Srbi­ji i sve­tu, ali ka­da god do­đe do im­ple­men­ta­ci­je ne­ke te­hno­lo­gi­je ili u­slu­ge, to se de­ša­va u­pra­vo u tre­nut­ku ka­da je trži­šte zre­lo za to ka­ko bi ko­ri­sni­ci mo­gli da is­ku­se mak­si­mum po­go­dnos­ti re­še­nja ko­je se im­ple­men­ti­ra.

Da li je, po va­šem mi­šlje­nju, bu­du­ćnost auten­ti­fi­ka­ci­je pla­ća­nja u ko­ri­šće­nju bi­ome­trij­skih po­da­ta­ka ili lo­zin­ke i PIN‑a?

PIN ko­do­vi pos­to­je već du­gi niz go­di­na i oni su pro­ve­re­no sred­stvo za za­šti­tu pla­tnih kar­ti­ca u fi­zič­kom o­kru­že­nju ka­da se s nji­ma pra­vil­no pos­tu­pa, o­dno­sno ka­da se oni ne oda­ju dru­gi­ma i ka­da se pam­te umes­to da se za­pi­su­ju na pa­pi­ru i ta­ko no­se u nov­ča­ni­ku. S no­vim pla­ća­nji­ma, do­šle su i on­lajn ši­fre, i u tom se­gmen­tu po­me­nuo bih na­šu u­slu­gu MasterCard SecureCode, je­din­stve­ni kod ko­ji se ge­ne­ri­še pri­li­kom pla­ća­nja kod on­lajn trgo­va­ca ko­ji učes­tvu­ju u ovom pro­gra­mu i ko­ji os­ta­je i­zme­đu ko­ri­sni­ka i nje­go­ve fi­nan­sij­ske in­sti­tu­ci­je, či­me se ri­zik od zlo­upo­tre­be tran­sak­ci­je svo­di na mi­ni­mum. Bi­ome­trij­ska pla­ća­nja su nov si­gu­ran na­čin pla­ća­nja ko­ri­šće­njem li­čnih ka­rak­te­ris­ti­ka ko­je se ne mo­gu imi­ti­ra­ti, kao što su oti­sak prsta ili ske­ni­ra­nje ze­ni­ce, ili čak ot­ku­ca­ji srca. Pro­šle go­di­ne bi­la su dva zna­čaj­na po­ma­ka u toj o­blas­ti – lan­si­ra­nje Zwipe MasterCard kar­ti­ce, prve bes­kon­tak­tne kar­ti­ce na sve­tu ko­ja sa­drži in­te­gri­sa­ni sen­zor za oti­sak prsta, i  Apple Payu­slu­ge, ko­ja ta­ko­đe ko­ris­ti auten­ti­fi­ka­ci­ju pu­tem otis­ka prsta. Iza­zov za ce­lu in­dus­tri­ju u to­me je da se i­zvu­ku lek­ci­je iz ra­zli­či­tih re­še­nja u ko­ji­ma je bi­ome­tri­ja već pri­me­nje­na iIi da se auten­ti­fi­ka­ci­ja po­di­gne na vi­ši ni­vo, u ko­rist ma­sov­nog trži­šta ši­rom sve­ta. Dok bi­omet­rij­ska auten­ti­fi­ka­ci­ja po­la­ko pos­ta­je mainstream, od klju­čne je va­žnos­ti da stal­nim ino­va­ci­ja­ma uvek bu­de­mo je­dan ko­rak is­pred pre­va­ra­na­ta, in­sis­ti­ra­ju­ći na si­gur­nos­ti i be­zbe­dnos­ti ko­ji su u cen­tru na­šeg po­slo­va­nja.

Ka­da se oče­ku­je da mo­bil­no pla­ća­nje pos­ta­ne dos­tu­pno i u Srbi­ji?

Ne mo­že­mo da pre­dvi­đa­mo ta­čan da­tum, ali za­do­volj­ni smo ra­zvo­jem bes­kon­tak­tnog pla­ća­nja, ko­je kao što sam re­kao, pred­stav­lja o­sno­vu za im­ple­men­ta­ci­ju mo­bil­nog pla­ća­nja. I da­lje će­mo ra­di­ti sa svo­jim par­tne­ri­ma u in­dus­tri­ji ka­ko bi mo­bil­no pla­ća­nje i dru­ga na­pre­dna re­še­nja pos­ta­la dos­tu­pna gra­đa­ni­ma Srbi­je.

www.mastercard.com

Mobilni telefon u službi novčanika

Po­ja­va pla­tnih kar­ti­ca do­ve­la je do re­vo­lu­ci­je u trgo­vi­ni i po­je­dnos­ta­vi­la ku­po­vi­nu, do­no­se­ći ve­ću be­zbe­dnost za ko­ri­sni­ke. Ipak, bu­du­ćnost „plastike“ je ne­i­zve­sna: jasno se ispoljava ten­den­ci­ja da kartice budu u pot­pu­nos­ti za­me­njene ure­đa­jima ko­ji su nam uvek pri ru­ci – mo­bil­nim te­le­fo­nima. Gde je u sve­mu to­me be­zbe­dnost, a gde re­al­nost?

DG_Verlag

Sva­ko od nas vi­di bu­du­ć­nost na svoj na­čin, ali ve­ru­jem da je ve­ći­ni oso­ba sličan sce­na­rio pao na pa­met. Kad i­zla­zi­mo iz ku­će po­ne­će­mo sa­mo te­le­fon, jer će nam on bi­ti i ključ i te­le­fon i pla­tna kar­ti­ca, a mo­žda čak i iden­ti­fi­ka­ci­oni do­ku­ment. Po­red uobi­ča­je­nih fun­kci­ja, smar­tfon po­či­nje­mo da ko­ris­ti­mo i za ot­klju­ča­va­nje i za­klju­ča­va­nje vra­ta sta­na, o­dno­sno auto­mo­bi­la i to je­dnos­tav­nim pri­sla­nja­njem bra­vi ko­ris­te­ći NFC (Near Field Communication) či­ta­če ili po­mo­ću po­se­bnih a­pli­ka­ci­ja za to. Pa­me­tne ku­će i in­ter­net stva­ri (Internet of Things ‑ IoT) već su pos­ta­li deo stvar­nos­ti. Te­le­fon je po­ve­zan s go­to­vo svim ku­ćnim ure­đa­ji­ma i ta­ko olak­ša­va ru­ko­va­nje i po­ve­ća­va ko­mo­di­tet ko­ri­sni­ka. Da ne go­vo­ri­mo sa­da o pre­dnos­ti­ma i ma­na­ma sve­ga to­ga, sa­mo skre­nimo pa­žnju na to ka­ko se nas­to­ji da te­le­fon pre­u­zme ulo­gu da­ljin­skog u­prav­lja­ča, klju­ča, nov­ča­ni­ka…
U ban­kar­stvu te­le­fon se već odav­no ko­ris­ti. Pla­ća­nje ra­ču­na, uvid u sta­nje i pre­ba­ci­va­nje nov­ca s ra­ču­na na ra­čun obav­lja se brzo i la­ko pre­ko mBanking ser­vi­sa po­drža­nog od ve­ći­ne do­ma­ćih i svet­skih ba­na­ka. Sve je ja­ča ten­den­ci­ja da te­le­fon po­čne da se ko­ris­ti i za pla­ća­nje u pro­dav­ni­ca­ma, bi­os­ko­pi­ma, na auto­ma­ti­ma, u jav­nom pre­vo­zu ili tak­si vo­zi­li­ma i bi­lo gde gde ste do sa­da da­va­li no­vac ili ko­ris­ti­li pla­tnu kar­ti­cu.

Bes­kon­tak­tno pla­ća­nje

Prve pla­tne kar­ti­ce s te­hno­lo­gi­jom bes­kon­tak­tnog pla­ća­nja po­ja­vi­le su se pre 10 go­di­na, a u Srbi­ji, me­đu prvim zem­lja­ma u re­gi­onu, pred­stav­lje­ne su još 2008. go­di­ne. Bes­kon­tak­tna mre­ža za­sno­va­na na NFC te­hno­lo­gi­ji stal­no se ši­ri i tre­nu­tno de­set ba­na­ka u Srbi­ji i­zda­je ra­zli­či­te bes­kon­tak­tne pro­i­zvo­de. Pro­met po bes­kon­tak­tnim kar­ti­ca­ma u stal­nom je po­ras­tu, pa se ta­ko broj bes­kon­tak­tnih tran­sak­ci­ja po­ve­ćao za 75 od­sto u to­ku pro­šle go­di­ne. Sve je vi­še i trgo­va­ca ko­ji na­bav­kom no­vih PoS (Point of Sale) ter­mi­na­la po­drža­va­ju ovu u­slu­gu. Ovo ide u pri­log ne sa­mo bes­kon­tak­tnom već i mo­bil­nom pla­ća­nju – mPay, jer se ve­ći deo re­še­nja za mo­bil­no pla­ća­nje za­sni­va na NFC te­hno­lo­gi­ji.

47628783001_2041112132001_MP-VFTT-mastercard-pay-pass
Cilj bes­kon­tak­tnog pla­ća­nja je u to­me da se sva­ko­dnev­na ku­po­vi­na što vi­še po­je­dnos­ta­vi. Ta­ko se za tran­sak­ci­je do 1500 di­na­ra u zem­lji, o­dno­sno 25 ev­ra u inos­tran­stvu, kar­ti­ca sa­mo pri­sla­nja na PoS ter­mi­nal bez po­tre­be da se uno­si PIN ili da se auten­ti­fi­ka­ci­ja oba­vi na ne­ki dru­gi na­čin. Za ve­će i­zno­se, auten­ti­fi­ka­ci­ja je po­tre­bna. Ideja je bila da se upo­tre­ba go­to­vi­ne sve­de na mi­ni­mum, jer se za veliki procenat pla­ća­nja do 1.500 di­na­ra ko­ris­ti keš, a ne pla­tna kar­ti­ca. Bes­kon­tak­tno pla­ća­nje olak­ša­va sva­ko­dnev­nu ku­po­vi­nu, a ri­zik od gu­bit­ka kar­ti­ce ni­je ve­ći ne­go ri­zik da do­đe do gu­bit­ka nov­ča­ni­ka i go­to­vi­ne u nje­mu. Mo­bil­no pla­ća­nje uvo­di do­da­tnu be­zbe­dnost i za ove tran­sak­ci­je, jer se te­le­fon mo­že za­klju­ča­ti, kao i a­pli­ka­ci­ja ko­ja se u te svrhe ko­ris­ti. Ot­klju­ča­va­nje te­le­fo­na po­mo­ću bi­ome­trij­skih po­da­ta­ka ili lo­zin­ke da­le­ko je be­zbe­dni­je i je­dnos­tav­ni­je od uno­še­nja uvek la­ko vi­dlji­vog PIN‑a na PoS ter­mi­na­lu.

NFC i ma­gne­tni či­ta­či

Odav­no se ra­di na ra­zvo­ju te­hno­lo­gi­je ko­ja će omo­gu­ći­ti la­ko i be­zbe­dno pla­ća­nje po­mo­ću mo­bil­nih te­le­fo­na. Ipak, tek od ok­to­bra pro­šle go­di­ne mPay je do­ži­veo ve­ći na­pre­dak i to po­ja­vom iPhone 6 i 6 plus te­le­fo­na i Apple Pay sis­te­ma. Po­što je Apple Pay za­sno­van na NFC te­hno­lo­gi­ji, trgov­ci mo­ra­ju da ima­ju PoS ter­mi­na­le sa NFC či­ta­či­ma. S dru­ge stra­ne, po­je­di­ne te­hno­lo­gi­je ra­zvi­je­ne su sa ci­ljem da se obe­zbe­di tre­nu­tna dos­tu­pnost mo­bil­nog pla­ća­nja u ve­ći­ni pro­dav­ni­ca. Tu u­slu­gu us­ko­ro će po­nu­di­ti Samsung Pay, jer je ku­po­vi­nom kom­pa­ni­je LoopPay pre­uzeo re­še­nje za pla­ća­nje mo­bil­nim te­le­fo­nom na PoS ter­mi­na­li­ma ko­ji po­drža­va­ju i NFC te­hno­lo­gi­ju i oči­ta­va­nje pla­tnih kar­ti­ca s ma­gne­tnom tra­kom. Samsung se na­da da će im ovo do­ne­ti pre­dnost nad kom­pa­ni­jom Apple, jer u sve­tu ve­ći­na pro­dav­ni­ca ima PoS s ma­gne­tnim či­ta­čem, dok su PoS ter­mi­na­li sa NFC či­ta­čem da­le­ko re­đi. Ipak, nji­hov broj stal­no se po­ve­ća­va u celom svetu.
Ka­ko bi se pos­pe­ši­la ras­pros­tra­nje­nost PoS ter­mi­na­la sa NFC či­ta­čem, MasterCard je de­fi­ni­sao rok za bes­kon­tak­tno pla­ća­nje kao stan­dard u Ev­ro­pi za trgov­ce ko­ji tre­nu­tno pri­hva­ta­ju i po­drža­va­ju MasterCard i Maestro pla­tne kar­ti­ce – 1. ja­nu­ar 2020. go­di­ne. Ka­ko na­vo­de pred­stav­ni­ci kom­pa­ni­je MasterCard, za trgov­ce u po­je­di­nim drža­va­ma rok je i kra­ći, pa je ta­ko , na pri­mer, za Srbi­ju, Crnu Go­ru i Bu­gar­sku rok 1. jul 2018. go­di­ne.

An­dro­id Pay

Re­la­tiv­no no­va te­hno­lo­gi­ja na po­lju mo­bil­nog pla­ća­nja jes­te HCE (Host Card Emulation). Ide­ja je da mo­bil­ni te­le­fon na o­sno­vu so­ftver­skog re­še­nja pos­ta­ne pa­me­tna pla­tna kar­ti­ca. To se do­ne­kle ra­zli­ku­je od do­sa­da­šnjih re­še­nja, jer ni­je po­tre­bno da pos­to­ji po­se­ban be­zbe­dno­sni deo (Secure Element ‑ SE) unu­tar te­le­fo­na. Unu­tar SE ču­va­ju se po­se­bno za­šti­će­ni po­da­ci, a on mo­že da se na­la­zi na SIM ili SD kar­ti­ci, ili mo­žda na ne­kom har­dver­skom de­lu in­te­gri­sa­nom u sa­mom te­le­fo­nu. Sto­ga je ak­ti­vi­ra­nje mo­bil­nog pla­ća­nja, mo­že se re­ći, je­dnos­tav­ni­je pre­ko HCE te­hno­lo­gi­je. Po­red ban­ke i kar­ti­čar­ske kom­pa­ni­je ov­de, za ra­zli­ku od SIM SE, ni­je po­tre­bno u­klju­či­va­ti i te­le­ko­mu­ni­ka­ci­onog ope­ra­to­ra ili pro­i­zvo­đa­ča mo­bil­nih te­le­fo­na ko­ji bi omo­gu­ćio kon­tro­lu NFC in­ter­fej­sa. Na taj na­čin sma­nju­je se kom­plek­snost sis­te­ma i ni­je po­tre­bna tre­ća stra­na, pa se i pri­hod de­li sa­mo i­zme­đu ban­ke i kar­ti­čar­ske kom­pa­ni­je.

MasterCard-AndroidPay-Logo_thumb.jpg
Stan­dard HCE pri­hva­ti­le su kom­pa­ni­je MasterCard, Visa i American Express, a omo­gu­ćio ga je Google na Android te­le­fo­ni­ma po­čev­ši od OS 4.4 KitKat i BlackBerry od OS 10. U na­re­dnom pe­ri­odu tre­ba­lo bi da ga po­drži i Windows Phone 10. Sve to do­volj­no go­vo­ri o bu­du­ćoj ras­pros­tra­nje­nos­ti ove te­hno­lo­gi­je. Va­žno je na­gla­si­ti da se SIM SE i HCE te­hno­lo­gi­je ne is­klju­ču­ju i da is­ti te­le­fon mo­že da po­drži obe. Ipak, tre­nu­tno su ve­li­ke kom­pa­ni­je ba­ci­le ak­ce­nat na HCE, pa se la­ko mo­že de­si­ti da pos­ta­ne do­mi­nan­tan.
Pri sva­koj tran­sak­ci­ji pla­tnom kar­ti­com ra­zme­nji­va­li su se uvek is­ti je­din­stve­ni taj­ni po­da­ci  ko­ri­sni­ka i kar­ti­ce. Do­la­že­njem do tih po­da­ta­ka mo­gle su se na­pra­vi­ti no­ve tran­sak­ci­je na ko­je ko­ri­snik ni­je mo­gao da uti­če. I po­red vi­so­kog ste­pe­na be­zbe­dnos­ti, ko­ji de­fi­ni­še i PCI DSS stan­dard za kar­ti­čar­sko po­slo­va­nje, pre­va­re su se de­ša­va­le. Je­dna od naj­ve­ćih zlo­upo­tre­ba pla­tnih kar­ti­ca bi­la je na OMV pum­pa­ma, jer su ima­li uvid u ne­pra­vil­no za­šti­će­ne po­dat­ke sa sa­mih kar­ti­ca. Kod mo­bil­nog pla­ća­nja za­sno­va­nog na HCE te­hno­lo­gi­ji trgov­ci ne­ma­ju uvid u taj­ne po­dat­ke ko­ri­sni­ka i kar­ti­ca, jer se oni i ne ra­zme­nju­ju, već sa­mo to­ke­ni. To­ke­ni sa­drže sve re­le­van­tne in­for­ma­ci­je, ali na o­sno­vu njih go­to­vo je ne­mo­gu­će na­či­ni­ti dru­gu tran­sak­ci­ju. U za­vi­snos­ti od im­ple­men­ta­ci­je, upo­tre­ba to­ke­na mo­že da bu­de ra­zli­či­to vre­men­ski o­gra­ni­če­na, ali ide­ja je da se sva­ki to­ken ko­ris­ti sa­mo je­dnom. Ide­ja je da se ni is­ta, ni­ti ne­ka dru­ga ku­po­vi­na ne mo­že oba­vi­ti s već ko­ri­šće­nim to­ke­nom. Na­ime, ko­ri­snik pre­uzi­ma to­ke­ne na svoj mo­bil­ni te­le­fon pre­ko in­ter­ne­ta, ali kod ve­ći­ne sis­te­ma in­ter­net ko­nek­ci­ja u tre­nut­ku obav­lja­nja tran­sak­ci­je ni­je po­tre­bna. Ta­ko­đe, je­dnom ko­nek­ci­jom mo­že se pre­uze­ti vi­še to­ke­na, ko­ji će se suk­ce­siv­no ko­ris­ti­ti. To­ke­ni se pre­uzi­ma­ju iz clouda gde se ču­va­ju i taj­ni po­da­ci ko­ri­sni­ka i kar­ti­ce. Pro­i­zvo­đa­či ve­ru­ju da će se ta­ko do­da­tno do­pri­ne­ti be­zbe­dnos­ti i sma­nji­ti zlo­upo­tre­be s pla­tnim kar­ti­ca­ma.
Kao što vi­di­mo, sve je sprem­no za no­ve na­či­ne pla­ća­nja. Od ve­li­kih te­hno­lo­ških gi­ga­na­ta na po­lju mo­bil­nih te­le­fo­na, pa sve do kom­pa­ni­ja za kar­ti­čar­sko po­slo­va­nje, mo­bil­no pla­ća­nje je u naj­ve­ćem de­lu po­drža­no. Sto­ga će po­red Apple Pay-a, i Samsung i Google Pay u na­re­dnih ne­ko­li­ko me­se­ci bi­ti ko­mer­ci­jal­no dos­tu­pni. Na­dam se da će i na­še ban­ke u sko­ri­je vre­me po­nu­di­ti op­ci­ju ko­ri­šće­nja pla­tnih kar­ti­ca i bes­kon­tak­tnog pla­ća­nja po­mo­ću mo­bil­nog te­le­fo­na, jer to sva­ka­ko olak­ša­va i u­brza­va ku­po­vi­nu, što ko­ri­sni­ci ve­oma ce­ne. Dodao bih da je mobilni be­zbe­dni­ji od bes­kon­tak­tnih kar­ti­ca, zbog to­ga što se za sva­ku tran­sak­ci­ju mo­ra spro­ves­ti ve­ri­fi­ka­ci­ja ko­ri­sni­ka, ko­ja je je­dnos­tav­ni­ja ne­go ra­ni­je.

Primer: MasterCard

MasterCard je još 2005. go­di­ne pred­sta­vio pla­tne kar­ti­ce s bes­kon­tak­tnim pla­ća­njem i ti­me na­ja­vio no­vi smer ra­zvo­ja.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Beskontaktno plaćanje

 

Ni­je mno­go pro­šlo od ka­da su mo­bil­ni te­le­fo­ni pos­ta­li o­prem­lje­ni broj­nim do­da­tnim fun­kci­ja­ma, ko­je su već odav­no pre­va­zi­šle nji­ho­ve o­snov­ne na­me­ne i ot­kad je po­če­lo da se ra­di na re­še­nji­ma ka­ko bi se omo­gu­ći­li no­vi na­či­ni pla­ća­nja. Za mo­bil­no pla­ća­nje če­ka­li su se pro­i­zvo­đa­či mo­bil­nih te­le­fo­na i nji­ho­vog so­ftve­ra. MasterCard je sprem­no do­če­kao no­ve ten­den­ci­je i kroz MasterCard u­slu­ge za omo­gu­ća­va­nje di­gi­tal­nog pla­ća­nja (MasterCard Digital Enablement Service ‑ MDES) po­nu­dio od­go­va­ra­ju­ća be­zbe­dno­sna re­še­nja, kao i po­je­dnos­tav­lje­nje fun­kci­je auto­ri­za­ci­je ko­ri­sni­ka i pla­tne kar­ti­ce. Ta­ko su po­drža­ni no­vi vi­do­vi auten­ti­fi­ka­ci­je pre­ko bi­ome­trij­skih oti­sa­ka na sa­mom mo­bil­nom te­le­fo­nu, uno­še­nje lo­zin­ke ili PIN‑a i ko­ri­šće­nje to­ke­na sa o­gra­ni­če­nom ili je­dno­kra­tnom upo­tre­bom. Sa ovim i dru­gim pri­la­go­đa­va­nji­ma MasterCard nu­di svo­jim ko­ri­sni­ci­ma mo­gu­ćnost i be­zbe­dnost ko­ri­šće­nja pla­tnih kar­ti­ca u mo­bil­nom pla­ća­nju u o­kvi­ru Apple, Samsung i Google Pay sis­te­ma.

Visa će u Londonu predstaviti budućnost plaćanja

Visa_Shop_0723 Visa, svetski partner Olimpijskih i Paraolimpijskih igara u Londonu 2012. godine tokom Olimpijskih igara će demonstrirati načine na koji će ljudi obavljati plaćanja i raspolagati svojim novcem u budućnosti.

Među različitim načinima plaćanja, Visa Inc. će demonstrirati i transakcije novca putem mobilnih telefona i čipovanih platnih kartica koje obezbeđuju brže, lagodnije i sigurnije transakcije na hiljadama prodajnih mesta širom Londona i u okviru olimpijskih lokacija.

Elektronska plaćanja imaju ključnu ulogu za unapređenje turizma i zadovoljavanje potreba posetilaca tokom velikog sportskog događaja kakve su Olimpijske igre. To je istovremeno jedinstvena prilika da demonstriramo kako tehnologija menja način na koji ljudi kupuju, plaćaju i primaju novac širom sveta, rekao je Jim McCarthy, direktor proizvoda Visa Inc. “Ovog leta u Londonu predstavićemo budućnost plaćanja – budućnost u kojoj će se korisnici uglavnom osloniti na mobilne telefone, tablete i kompjutere putem kojih će upravljati svojim finansijama na dnevnom nivou“, dodao je McCarthy.

Tokom Olimpijskih i Paraolimpijskih igara u Londonu 2012 Visa će sa svojim partnerima omogućiti sportistima, takmičarima i posetiocima da iskuse budućnost plaćanja putem Visa beskontaktnog plaćanja. Beskontaktne kartice će posetiocima Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine omogućiti da “mahanjem“ plate i izvrše kupovinu, na hiljadu prodajnih mesta, a PIN ili lozinka nisu potrebni za vrednosti manje od 20 funti. Do kraja 2012. Visa Europe očekuje da će u upotrebi biti više od 50 miliona Visa payWave kartica u Evropi.

Do početka Igara, Visa PayWave kartice biće prihvaćene na više od 140.000 prodajnih mesta u Velikoj Britaniji, uključujući i 5.000 londonskih taksista, kao i 3.000 prodajnih mesta na olimpijskim lokacijama. Olimpijski brendirane Visa prepaid kartice biće u prodaji u celoj Velikoj Britaniji

Tokom Olimpijskih igara u Londonu 2012 Visa će takođe predstaviti i novi Visa Mobile Prepaid – prvi Visa proizvod baziran na mobilnoj tehnologiji koji korisnicima u razvijenim zemljama omogućava plaćanja koja garantuju sigurnost, poverenje i mogućnost globalnih operacija. Pristupom svom Visa Mobile prepaid računu na mobilnom uređaju, korisnici mogu da šalju i primaju međunarodne transakcije, pri čemu imaju pristup i svim Visa bankomatima.

Izvor: Visa

MasterCard Europe na konferenciji Technobank – brojne mogućnosti beskontaktne PayPass tehnologije u mobilnom plaćanju

PayPass-hi-HandReader

Kompanija MasterCard Europe učestvuje na 11. godišnjoj konferenciji i izložbi bankarskih tehnologija Technobank, koja se održava između 13. i 14. aprila u Beogradu.

Menadžer kompanije MasterCard za Srbiju, Manuel Alekse, se prvog dana ove konferencije pridružio predstavnicima kartičarskih i IT kompanija na okruglom stolu na kojem se diskutovalo na temu beskontaknih i mobilnih platnih tehnologija. Alekse je na ovom skupu predstavio beskontaktnu tehnologiju PayPass (Tap&Go), objasnio njenu široku primenjivost i inovativne mogućnosti koje nudi kompanijama izdavaocima, trgovcima i korisnicima i istakao njen potencijal u sve naprednijoj i zastupljenijoj industriji mobilnih plaćanja.

PayPass kartice se prevashodno koriste za plaćanje manjih suma novca i tada ne zahtevju verifikaciju u vidu unošenja PIN broja ili korisnikovog potpisa. One u sebi sadrže čip, uz pomoć koga se kupovina obavlja jednostavnim prislanjanjem kartice PayPass terminalu, umesto provlačenja iste kroz terminal.

PayPass beskontaktno plaćanje sprečava stvaranje dugačkih redova na kasi, a kupcima pruža brži, jednostavniji i praktičniji način plaćanja prilikom kupovine. Osim toga što ubrzava proces plaćanja, PayPass trgovcima pomaže da povećaju broj kupaca, a kompanijama izdavaocima kartica pomaže da se oslobode gotovine, da lakše evidentiraju obavljena plaćanja, a može im povećati obim transakcija što je ključni faktor izdvajanja od konkurencije“, objasnio je Alekse i naglasio da PayPass umanjuje vreme prosečne transakcije za 10 do 40 odsto, prosečno vreme čekanja u redu u prodavnicama za 15 do 20 odsto, dok na auto-šalterima (takozvanim drive-through šalterima) umanjuje vreme čekanja za 40 odsto.

paypass_3c_screenPored platnih kartica, PayPass beskontaktna tehnologija kompanije MasterCard se može ugraditi i u mobilni telefon, ručni sat, narukvicu, privezak za ključ, i mnoge druge uređaje koji su korisnicima praktični za upotrebu. Krajem 2010. godine bilo je približno 88 miliona izdatih PayPass platnih kartica i uređaja koji se mogu koristiti na oko 276.000 lokacija širom sveta.

Pored toga što je lider u beskontaktnom plaćanju zahvaljujući tehnologiji PayPass, kompanija MasterCard se takođe bavi i platnim rešenjima putem mobilnih telefona.

„Kompanija MasterCard trenutno u mnogim zemljama sprovodi pilot projekte koji kombinuju brzinu beskontaktnog plaćanja sa dodatnom pogodnošću obavljanja plaćanja putem mobilnog telefona. Slično plaćanju putem PayPass kartica, korisnici obavljaju mobilno plaćanje prislanjanjem mobilnog telefona PayPass terminalu. I u ovom slučaju, kupci brže obavljaju plaćanje, a prodavci na kasi ne moraju da se bave gotovinom ili verifikacijom kartice“, objašnjava Alekse.

„U ime kompanje MasterCard Europe, želeo bih da kažem da nam je drago što smo bili deo ovogodišnje Technobank konferencije. Kao kompanija, mi smo posvećeni stalnom informisanju naših partnera – izdavalaca kartica, trgovaca i partnera iz IT sektora – o brojnim mogućnostima koje nudi PayPass tehnologija i inovativnim načinima na koje se može primeniti kako bi odgovorila na potrebe današnjih korisnika i učinila im život lakšim“, zaključio je Alekse.

MasterCard


O kompaniji MasterCard Europe

MasterCard Europe je organizacija koja upravlja poslovanjem kompanije MasterCard Worldwide u Evropi za Evropu. Sa sedištem u Vaterlou u Belgiji, MasterCard Europe posluje u 51 evropskoj državi koje se protežu do istočnih granica Rusije. Putem svoje mreže lokalnih predstavništava, MasterCard Europe ima uvid u različite potrebe klijenata na veoma raznolikim tržištima širom Evrope, pružajući im mogućnost da posluju na svoj način i na svom jeziku.

O kompaniji MasterCard Worldwide

MasterCard Worldwide, vodeća svetska kompanija u oblasti platnog prometa, ponosna je što se nalazi u srcu trgovine, čineći ljudima život lakšim i efikasnijim, gde god se oni nalazili.

Kompanija MasterCard deluje kao davalac franšiza, procesor transakcija i savetnik u industriji platnog prometa i pospešuje trgovinu obezbeđujući značajnu ekonomsku vezu između finansijskih institucija, javnih uprava, poslovnih subjekata, prodavaca i vlasnika kartica širom sveta. Tokom 2010. godine, korisnici MasterCard kartica širom sveta ostvarili su transakcije u ukupnoj visini od 2,7 triliona dolara. Putem svoje MasterCard Worldwide mreže, koja predstavlja najbržu platna mrežu na svetu, kompanija MasterCard procesuira preko 23 milijarde transakcija svake godine, sa kapacitetom od 160 miliona transakcija za sat vremena,sa prosekom od 130 milisekunde, koliko je potrebno mreži da odgovori i sa 99,99 procenata sigurnosti. Kompanja MasterCard pospešuje globalnu trgovinu putem svoje porodice brendova koja uključuje MasterCard®, Maestro® i Cirrus®, putem svojih osnovnih proizvoda kao što su debitna, kreditna i prepaid kartica i putem svojih inovativnih platformi i funkcija poput MasterCard PayPass™ i MasterCard inControl®. Kompanija MasterCard pruža usluge potrošačima, javnim upravama i poslovnim subjektima u preko 210 zemalja.