Intex iRist: Sve u jednom satu

Do sa­da smo vi­de­li ra­zne sa­to­ve ili na­ru­kvi­ce ko­je se po­ve­zu­ju sa smar­tfo­nom i, ko­ris­te­ći mo­bil­ne a­pli­ka­ci­je, pri­ka­zu­ju no­ti­fi­ka­ci­je, tek­stu­al­ne po­ru­ke ili u bo­ljem slu­ča­ju bro­je va­še ko­ra­ke i me­re puls. In­tex Irist je ne­što sa­svim dru­go – ga­džet ko­ji je sam se­bi do­vo­ljan…

intex-irist-smartwatch

Da, Intex Irist je pa­me­tni sat, čak po­ka­zu­je i ta­čno vre­me s po­dos­ta sim­pa­ti­čnih va­ri­ja­ci­ja ana­lo­gnog ili di­gi­tal­nog sa­ta, uz po­ne­ki oda­bran do­da­tni po­da­tak, ako in­sis­ti­ra­te. Što se ti­če i­zgle­da, go­to­vo o­dmah je po­brao sim­pa­ti­je ce­le re­dak­ci­je. Na­ime, ne pos­to­je sko­ro ni­ka­kve am­bi­ci­je da nas sat „ku­pi“ pre­di­zaj­ni­ra­nim sti­li­za­ci­ja­ma ko­je tre­ba da bu­du glav­ni adut za ku­po­vi­nu, pa ne pod­se­ća ni na je­dan brend me­đu kla­si­čnim sa­to­vi­ma, ni­ti je o­ble­pljen kris­ta­li­ma… Ipak, na prvi po­gled se vi­di da se ra­di o sa­tu, a po­red crne, mo­že­te da iza­be­re­te na­ran­džas­tu va­ri­jan­tu.
Ve­li­ka ra­zli­ka u o­dno­su na sli­čne ga­dže­te ko­je smo pri­ka­zi­va­li je u to­me da je ovaj sat kom­ple­tan An­dro­id te­le­fon. Za­nim­lji­vo je i što Intex ni­je iza­brao Android W ver­zi­ju ope­ra­tiv­nog sis­te­ma, već se o­dlu­čio za KitKat (v4.4.2). Da­kle, za pot­pu­nu fun­kci­onal­nost, ne tre­ba mu baš ni­šta sem nje­ga sa­mog i SIM kar­ti­ce ko­ju tre­ba da uba­ci­te.

b5-irist
Što se ti­če har­dve­ra, ve­ru­je­mo da će­te i tu bi­ti pri­li­čno za­do­volj­ni, jer se ra­di o dos­ta ak­tu­el­nom Mediatek či­pu MT6572 ko­ji sa­drži čak dva je­zgra u 28 nm te­hni­ci i ra­di na 1,2 GHz. Ako do­da­mo 512 MB RAM‑a i 4 GB sto­ri­dža, shva­ti­će­mo da su ka­rak­te­ris­ti­ke ve­ro­va­tno bo­lje od te­le­fo­na ko­ji ima­te, ako nis­te zgri­že­ni ko­ri­snik top‑mo­de­la. Ako do­da­mo i mo­gu­ćnost pro­ši­re­nja microSD kar­ti­com do 32 GB, za­is­ta je ču­dno ka­ko je sve ovo sta­lo u ma­le­no ku­ći­šte od 44×44 mm – za­is­ta ni­šta ve­će od pro­se­čnog sa­ta ko­ji sa­mo po­ka­zu­je vre­me.

Povezivanje

 

Ni ko­mu­ni­ka­ci­one mo­gu­ćnos­ti ni­su za pot­ce­nji­va­nje, pa je mo­bil­na mre­ža dos­tu­pna u 3G re­ži­mu, WiFi je ras­po­lo­živ kao na sva­kom smar­tfo­nu, pa je čak dos­tu­pan i WiFi hotspot re­žim, što zna­či da i okol­ne smar­tfo­ne, ta­ble­te i ra­ču­na­re mo­že­te da snab­de­var­te in­ter­ne­tom de­le­ći mo­bil­nu ko­nek­ci­ju.
Na­rav­no, tu je i BlueTooth, a za­nim­lji­vo je da pa­ko­va­nje sa­drži i ve­oma le­pe i fun­kci­onal­ne BT slu­ša­li­ce ko­je ima­ju mi­kro­fon, a uz to su i ste­reo, pa su je­dna­ko ko­ri­sne i za te­le­fo­ni­ra­nje i za slu­ša­nje mu­zi­ke bez ika­kvog an­ga­žo­va­nja ru­ku, pa čak i gle­da­nja u sat, što je ide­al­no za spor­tske ti­po­ve ko­ji ne mo­gu bez te­le­fo­ni­ra­nja i mu­zi­ke uz ve­žba­nje. Tu je, na­rav­no, i na­men­ska a­pli­ka­ci­ja iWalk (je­di­na pre­in­sta­li­ra­na a­pli­ka­ci­ja) ko­ja će vam bro­ja­ti ko­ra­ke, me­ri­ti pre­đe­nu ra­zda­lji­nu, ra­ču­na­ti u­tro­še­ne ka­lo­ri­je i sve to spre­ma­ti na vaš na­log – sta­tis­ti­ke na­kna­dno mo­že­te da po­gle­da­te i na bi­lo kom dru­gom ure­đa­ju.
Do­la­zi­mo do kru­ci­jal­nog pi­ta­nja za ova­kav kon­cept ure­đa­ja, a to je da li je mi­ni­ja­tur­ni e­kran do­vo­ljan za pot­pu­nu fun­kci­onal­nost. Kon­sta­tuj­mo, pre sve­ga, da se ra­di o o­dli­čnom OLED e­kra­nu, vrlo o­štrom, ver­nih bo­ja i o­dli­čno vi­dlji­vom iz svih u­glo­va. Kva­ka je u to­me da je e­kran di­ja­go­na­le 1,56“ i re­zo­lu­ci­je 240×240. Na­rav­no, sve je dos­ta si­tno, ali na to će­te se re­la­tiv­no la­ko pri­vi­ći. Pro­ble­mi mo­gu da nas­ta­nu ka­da na e­kra­ni­ma tre­ba ne­što da bi­ra­te po­mo­ću si­tnih iko­ni­ca.

intexsat telefon
Sam ko­ri­snič­ki in­ter­fejs je dos­ta do­bro pri­la­go­đen i ima po če­ti­ri iko­ni­ce na e­kra­nu, pa je re­la­tiv­no la­ko iza­bra­ti že­lje­nu a­pli­ka­ci­ju ili op­ci­ju. Pro­blem mo­že da nas­ta­ne kod a­pli­ka­ci­ja ko­je je­dnos­tav­no ne­ma­ju adap­ti­ve op­ci­ju za re­zo­lu­ci­ju 240×240, pa sve mo­ra da se sma­nji da bi se pri­ka­za­lo. Ipak, Intex na­gla­ša­va da je ve­ći­na kom­pa­ni­ja sprem­na da pri­la­go­di a­pli­ka­ci­je i za ovu re­zo­lu­ci­ju, pa su se ažu­ri­ra­ni i pri­la­go­đe­ni Twitter i WhatsApp po­ja­vi­li još to­kom pre­mi­je­re sa­ta na šan­gaj­skom MWC‑u.

Dopisivanje

Naj­vi­še smo stra­ho­va­li od ku­ca­nja tek­sta, ne to­li­ko zbog in­ten­ziv­nog pri­sus­tva na dru­štve­nim mre­ža­ma, već zbog či­nje­ni­ce da ipak mo­ra­te da uku­ca­te ne­ke ko­ri­snič­ke po­dat­ke da bi sve pro­fun­kci­oni­sa­lo ona­ko ka­ko že­li­te. Za div­no ču­do, ui tu smo do­ži­ve­li pri­ja­tno i­zne­na­đe­nje. QWERTY tas­ta­tu­ra ko­ja se o­tvo­ri za­is­ta jes­te mi­ni­ja­tur­na, ali je broj oma­ški bio da­le­ko is­pod na­ših oče­ki­va­nja (ili ono­ga če­ga smo se pla­ši­li).
Da li ova­kva spra­va mo­že pot­pu­no da za­me­ni vaš mo­bil­ni te­le­fon? Ve­ro­va­tno ipak ne, ma­da joj u fun­kci­onal­nom po­gle­du ni­šta ne ne­dos­ta­je. Ali pred­stav­lja i­zvrstan do­da­tak va­šoj mo­bil­noj flo­ti uz dos­ta vi­sok ste­pen šme­ke­ra­ja ako se o­pre­de­li­te za crni mo­del ili slat­ko­će, ako je vaš i­zbor na­ran­džas­ta va­ri­jan­ta.

 

Model Intex iRist
Ekran 1,56“, 240×240, OLED
Procesor Mediatek MT6572, dual-core 1,2 GHz
Memorija 512 MB RAM, 4 GB flash, microSD do 32 GB
Grafika Mali-400
Komunikacije 3G, Wi-Fi, BT
GPS DA
Kamera 5 Mp, 2592×1944, video 480p
OS Android 5.1
Dimenzije 44×44×14 mm; 83 g
Cena 14.999 RSD

Intex Aqua i14: Povoljni quad core telefon

Im­pe­ra­tiv i­zmi­šlja­nja „no­vih no­vi­te­ta“ za udar­ne mo­de­le An­dro­id te­le­fo­na os­tav­lja mno­go pros­to­ra za kom­pa­ni­je kao što je In­tex, pro­i­zvo­đa­če ko­ji po­ka­zu­ju da se za skrom­ne pa­re mo­že na­pra­vi­ti so­li­dan quad-core te­le­fon.

623201445508PM_635_intex_aqua_i14

Taj ma­ne­var­ski pros­tor prven­stve­no se o­dno­si na low‑end se­gment, ali na sre­ću ku­pa­ca on je sve ve­ći. Intex je je­dan od bren­do­va ko­ji već i­zve­sno vre­me ra­di u­pra­vo to, da­kle nu­di ve­oma po­volj­ne Android ure­đa­je kao do­bru al­ter­na­ti­vu sta­ri­jim po­zna­tim mo­de­li­ma, na ma­nje za­htev­nim trži­šti­ma.
Za ma­nje od 150 ev­ra mo­že­te ku­pi­ti nov te­le­fon s e­kra­nom od 5“ i quad core pro­ce­so­rom i DualSIM opcijom, što već na prvi po­gled de­lu­je pri­mam­lji­vo. Reč je o mo­de­lu Intex Aqua i14 ko­ji o­dmah os­tav­lja uti­sak za­nim­lji­vog ure­đa­ja, iako je pri­su­tan na trži­štu već ne­ko vre­me. E­kran od 5“ sme­šten je u ku­ći­šte di­men­zi­ja 146 × 73 × 9,9 mm i ima po­pri­li­čnu te­ži­nu od 173 gra­ma. U­pra­vo ta te­ži­na da­je do­bar deo utis­ka so­li­dnos­ti, uz či­nje­ni­cu da je plas­ti­čno ku­ći­šte ro­bu­sno i da lepo leži u ruci.

Ka­me­ra na za­dnjoj stra­ni (8 MP) na­gla­še­na je ve­li­kim sta­klom i ma­lim is­pup­če­njem, što doprinosi tome da se zvu­čnik, ko­ji se ta­ko­đe na­la­zi sa za­dnje stra­ne, bo­lje ču­je, jer ure­đaj ne le­ži pot­pu­no rav­no na po­dlo­zi.

Intex Aqua i 14 kamera 8 Mpx
Aqua i14 ima stan­dar­dne pri­ključ­ke (slu­ša­li­ce i USB) i tas­te­re, gde se Power tas­ter na­la­zi s gor­nje le­ve stra­ne, a Volume s gor­nje de­sne stra­ne. Iako je ta po­zi­ci­ja ne­što dru­ga­či­ja od stan­dar­dne, mes­to je ipak ve­oma do­bro o­dme­re­no, jer se tas­te­ri na­la­ze ta­čno gde tre­ba i korisnik se brzo na­vi­kne na taj ras­po­red. Aqua i14 re­agu­je i na „brzi du­pli klik po e­kra­nu“ za bu­đe­nje te­le­fo­na, pa se ta­da mo­že vi­de­ti šta nu­di po­če­tni e­kran.
Rezolucija ekrana je 854 × 480 pik­se­la i priznajemo da bismo voleli da je nešto jača. Ali, uprkos tome, e­kran nu­di ko­rek­tan kva­li­tet pri­ka­za za svo­ju re­zo­lu­ci­ju, uz vi­sok ni­vo mak­si­mal­nog o­sve­tlje­nja, što omo­gu­ća­va veoma dobru či­tlji­vost.
Har­dver­sku o­sno­vu mo­de­la Aqua i14 či­ni MediaTek MT6582 čip­set, što po­dra­zu­me­va quad core pro­ce­sor na 1,3 GHz i Mali 400MP GPU, sa 1 GB ra­dne me­mo­ri­je. To je odlična spe­ci­fi­ka­ci­ja za ure­đaj u ovom se­gmen­tu ko­ja omo­gu­ća­va da Aqua i14 ima i vrlo ko­rek­tne per­for­man­se. Na­rav­no, nis­ka re­zo­lu­ci­ja ne op­te­re­ću­je pre­vi­še MediaTek MT6582 čip­set, pa ta­ko Aqua i14 bez pro­ble­ma obav­lja stan­dar­dne za­dat­ke ope­ra­tiv­nog sis­te­ma 4.4.2 KitKat.
KitKat pred­stav­lja pra­vu me­ru za ovaj ure­đaj, kao sigurno i pro­ve­re­no OS re­še­nje. Skin ko­ji ko­ris­ti Aqua i14 je mi­ni­ma­lan, što je do­bro zbog per­for­man­si, ali i pre­gle­dnos­ti, dok je ni­vo pre­in­sta­li­ra­nih a­pli­ka­ci­ja ta­ko­đe sve­den na mi­ni­mum. Za ovo pos­to­ji i do­da­tni ra­zlog, a to je 4 GB me­mo­ri­je ko­ja je na ras­po­la­ga­nju. Na­rav­no, Aqua i14 ima microSD slot pa se pro­blem s me­mo­ri­jom la­ko re­ša­va nadogradnjom.
Pri uba­ci­va­nju microSD kar­ti­ce mo­že se vi­de­ti da ovaj ure­đaj ima dva slo­ta za SIM kar­ti­ce, uz stan­dar­dne SIM me­na­džment op­ci­je. Ko­ri­sna DualSIM op­ci­ja je­dna je od udar­nih ka­rak­te­ris­ti­ka ure­đa­ja iz low‑end se­gmen­ta, jer se oni u­glav­nom i ne pro­da­ju pre­ko mo­bil­nih ope­ra­to­ra pa on­da i ne­ma pro­ble­ma oko DualSIM fun­kci­je.

Intex Aqua i14 specifikacije

Ekran:   5.0“ FWVGA IPS Display
Procesor:    MT6582 Cortex-A7 quad-core 1,3 GHz
Memorija:    1 GB RAM, 4 GB fleš
Grafika:    Mali 400MP
Komunikacija:    3G, WiFi 802.11 b/g/n, WiFi hotspot, BT 3.0
GPS :   Da, A-GPS podrška, Glonass
Kamera:    glavna 8 MP 3264×2448, web 2 MP
Operativni sistem:    Android 4.4.2
Dimenzije i masa:    146×73×9.9 mm : 173g
Cena:    16.990 dinara
Kontakt:    www.tnt.rs
AnTuTu    19,375

Du­ži­na tra­ja­nja ra­zgo­vo­ra i surfovanja mo­že bi­ti o­gra­ni­če­na ba­te­ri­jom od 1.850 mAh, a i ma­lo du­že op­te­re­će­nje ure­đa­ja a­pli­ka­ci­ja­ma ili sur­fo­va­njem uti­če na pri­me­tno pra­žnje­nje ba­te­ri­je, ali ovo je slabost gotovo svih proizvođača u ovom segmentu. Već smo navikli da punjač imamo i kod kuće i u kancelariji, a nije nam strano ni da nosimo i eksterne baterije.

Završavamo ovaj test zaključkom da Aqua i14 mo­de­l predstavlja odličan izbor za sve one koji po nis­koj ce­ni žele da nabave so­li­dan pa­ket per­for­man­si i mo­gu­ćnos­ti.

Mi­loš Sta­men­ko­vić

Smartfon za 33 dolara – Cloud FX

Ukoliko govorimo o gedžetima, za 33 dolara ne može se kupiti puno toga.

Intex Cloud FX
Intex Cloud FX

Ono što će Indijci moći da pazare za taj novac je Cloud FX. Radi se o smartfonu na Firefox OS-u čiji je proizvođač kompanija Intex.

To je prvi smartfon na Mozillinoj platformi dostupan na indijskom tržištu.

“Lansiranje telefona Intex Cloud FX označava početak nove ere na indijskom tržištu smartfona i Intex je ponosan što je prva indijska kompanija koja je prepoznala i odgovorila na potrebe tržišta”, rekao je direktor marketinga kompanije Intex Technologies, Keshav Bansal.

Ovaj smartfon ima procesor na 1Ghz, dual-SIM opciju, a više možete pročitati na zvaničnom Mozilla sajtu.

Mu­zički ka­mičak

Ma­li MP3 ple­jer In­tex Peb­ble se lako ko­ris­ti, a pu­nje­nje ba­te­ri­je i pre­nos pe­sa­ma obav­lja­ju se na ori­gi­na­lan način.

Iz Intex-a nam sti­že ma­li MP3 ple­jer u o­bli­ku ka­menčića ko­ji se, u skla­du sa i­zgle­dom, i zove Pebble. Ras­po­lo­živ je u tri bo­je, crnoj, ru­žičas­toj i be­loj, a mo­že­te bi­ra­ti i ka­pa­ci­tet – 2, 4 ili 8 GB. Pebble je kom­pak­tnih di­men­zi­ja, prečni­ka od oko 3 cm i de­blji­ne od oko 1 cm. To­li­ko je ma­li jer ne­ma e­kran, već sa­mo o­snov­ne tas­te­re za re­pro­duk­ci­ju i pa­uzi­ra­nje, pre­la­zak na sle­deću ili pret­ho­dnu pe­smu, po­jačava­nje i uti­ša­va­nje.

Od ula­za i i­zla­za pos­to­ji sa­mo je­dan 3,5 mm mi­ni-džek. Očeki­va­li smo mi­ni-USB ulaz ili utični­cu za pu­njač, ali ih ni­smo na­šli. Pa, ka­ko on­da pu­ni­te ba­te­ri­ju i pre­ba­cu­je­te mu­zi­ku na ka­mičak? Kroz taj 3,5 mm mi­ni-džek – do­bi­ja­te USB kabl ko­ji s je­dne stra­ne ima stan­dar­dan pri­ključak za računar, a s dru­ge 3,5 mm mi­ni-džek ko­ji ide u Pebble – pre­ko nje­ga se pre­ba­cu­je mu­zi­ka na ple­jer i is­tov­re­me­no se pu­ni ba­te­ri­ja. Za sa­mos­tal­no pu­nje­nje ple­je­ra, bez računa­ra, do­bi­ja­te USB pu­njač u ko­ji uta­kne­te taj is­ti kabl i za ma­nje od sat vre­me­na mo­že­te na­pu­ni­ti u­građenu li­ti­jum-jon­sku ba­te­ri­ju ko­ja će vam obe­zbe­di­ti od četi­ri do šest sa­ti slu­ša­nja mu­zi­ke. Uz Pebble se is­po­ručuju be­le slu­ša­li­ce, na­lik oni­ma za iPod.

Ko­rišćenje je ta­kođe ve­oma je­dnos­tav­no jer računar re­gis­tru­je Pebble kao flash disk, ta­ko da je po­tre­bno sa­mo da pre­vučete pe­sme ko­je že­li­te i sprem­ni ste za slu­ša­nje mu­zi­ke. Uređaj re­pro­du­ku­je MP3 i WMA da­to­te­ke, a mo­že­te ga, ako za­tre­ba, ko­ris­ti­ti i kao kla­sičan ek­ster­ni disk. U du­hu Demand more slo­ga­na fir­me Intex, pos­to­ji čak i tas­ter ko­jim mo­že­te po­de­si­ti ne­ki od po­pu­lar­nih una­pred pri­prem­lje­nih e­kvi­laj­zer­skih re­ži­ma i ta­ko pri­la­go­di­ti zvuk ono­me što slu­ša­te.

Ako slu­ša­te mu­zi­ku dok pu­tu­je­te ili ve­žba­te, a ne že­li­te da tro­ši­te ba­te­ri­ju te­le­fo­na za to i tra­ži­te na­men­ski uređaj, ili vam je­dnos­tav­no tre­ba lep po­klončić za ti­nej­dže­ra, ovaj ple­jer sim­pa­tičnog i­zgle­da će vam sva­ka­ko bi­ti za­nim­ljiv zbog svog je­dnos­tav­nog di­zaj­na i fun­kci­onal­nos­ti… a i zbog po­volj­ne ce­ne.

Intex Pebble

Kapacitet              4 GB

Podržani formati MP3 i WMA

Trajanje baterije  4-6 sati

Cena      2.157 dinara

Kontakt  www.tnt.rs

Andrija Ćeranić

(Objavljeno u PC#184)

Zavodljivi Intex Envy

_DSC0013-2TNT nas čes­to o­bra­du­je ge­dže­ti­ma kom­pa­ni­je Intex ko­ji sve­doče da, po­red ki­nes­kih pro­i­zvo­da, tre­ba vrlo o­zbilj­no računa­ti i na in­dij­ske pro­i­zvođače, na­ročito ka­da tra­ži­mo nis­ke ce­ne. Envy M709MR je do­bar pri­mer ko­jim pro­i­zvođač iz New Delhi‑ja kon­ku­ri­še u se­gmen­tu ta­ble­ta za plići džep. Bu­džet­ski se­gment uvek po­dra­zu­me­va ne­ke kom­pro­mi­se, pa o­dmah tre­ba na­gla­si­ti da je ni­ža ce­na pos­ti­gnu­ta is­ključivo šte­dnjom pri­me­nje­nog e­kra­na – u pi­ta­nju je TN te­hno­lo­gi­ja ko­ja ne­ma de­se­ti­ne mi­li­ona bo­ja i bri­ljan­tan kon­trast, a kon­tro­la je re­zis­tiv­na, što znači da ne po­drža­va mul­ti­tač kon­tro­lu. Kva­li­tet e­kra­na je i je­di­na o­zbilj­na za­mer­ka ko­načnom kva­li­te­tu uređaja.
Po sve­mu os­ta­lom, ra­di se o vrlo do­brom uređaju. Baziran je na Amlogic 8726M pro­ce­so­ru (ARM Cortex A9 Core na 1 GHz + Ma­li 3D GPU na 400 MHz), do­pu­njen s 512 MB ROM i 512 MB RAM me­mo­ri­je. In­ter­ni storage od 8 GB mo­že se do­pu­ni­ti MicroSD (TransFlash) kar­ti­com do 32 GB. Za ko­mu­ni­ka­ci­ju, tu su Wi‑Fi (b/g) i Bluetooth, a ovaj mo­del ne­ma GSM mo­dul. Da je u pi­ta­nju mo­del ko­ji ci­lja na mul­ti­me­di­jal­no trži­šte sve­doče po­se­ban 3,5 mm audio i­zlaz i HDMI port.
Sis­tem po­kreće Android 2.2 (Froyo), a za­hva­lju­jući ne­što ni­žoj re­zo­lu­ci­ji (800×480) ko­ja se pri­me­nju­je kod smar­tfo­na, ne­ma pro­ble­ma s ra­dom a­pli­ka­ci­ja. Spe­ci­ja­li­zo­va­ni IntexZone mar­ket nudi već pristojan izbor aplikacija.
Ako pri­hva­ti­te ova o­gra­ničenja, Envy će vam pru­ži­ti ra­dost sa­svim ličnog mul­ti­me­di­jal­nog i ko­mu­ni­ka­ci­onog e­kra­na u WiFi o­kru­že­nju, po ce­ni ko­ja je­dva pre­va­zi­la­zi photoframe uređaje is­tog for­ma­ta.

Procesor: Amlogic 8726M – ARM Cortex A9 Core (1 GHz) + Mali 3D GPU (400 MHz) • Memorija: 512 MB RAM + 512 MB ROM + 8 GB storage + MicroSD slot (do 32 GB) • Povezivanje: Micro USB, Wi-Fi (b/g), Bluetooth, audio, HDMI (1080p) • Ekran: 7“ TFT, rezistivna touch kontrola, rezolucija 800×480 • OS: Android 2.2 • Baterija: 3750 mAh • Dimenzije, masa: 186×112×85 mm, 380 g
Cena: 20.796,33 dinara Kontakt: www.tnt.rs

Voja Gašić

(Objavljeno u PC#181)