iPhone 4S

Apple nije menjao izgled novog telefona, već se usredsredio na poboljšanje tehničkih svojstava. Da li je sve prošlo kako treba, reći će nam laboratorijski testovi.
Najveća atrakcija prilikom predstavljanja iPhone-a 4S, koje je vodio novi Apple-ov šef Tim Cook, bila je nova usluga koju starije verzije nisu nudile: Apple je naučio svoj smart telefon da govori. Telefon korisniku odgovara na pitanja, u većini slučajeva čak semantički ispravno.
Druga nova usluga je iCloud: Apple, ako to želimo, smešta odabranu muziku, video-sadržaje, slike i podatke u online memoriju i tako omogućava pristup sa svakog uređaja i svakog mesta. Tačka oko koje se sve vrti je operativni sistem iOS 5, koji Apple, kao što je to uobičajeno, nije razvio samo za novi 4S, već on stoji na raspolagnju i za dva prethodna modela, kao i za iPod Touch (treće i četvrte generacije) i iPad.

Opširnije na sajtu connect.pcpress.info

PC Press broj 182 u prodaji

Novembarski PC Press je u prodaji, a s novembrom počinje i sezona kupovina. Krenuli smo od pregleda laptop računara, za sve one koji menjaju ili po prvi put biraju svog digitalnog ljubimca…

PCPress-182-cover

PCPress-182-content_01

Sa­mo nam je lap­top po­tre­ban

Kre­ni­mo na put do va­šeg no­vog lap­to­pa – is­tra­ži­li smo po­nu­du u Te­hno­ma­ni­ji­nim pro­dav­ni­ca­ma i na­pra­vi­li i­zbor in­te­re­san­tnih mo­de­la. Na va­ma je da ra­zmi­sli­te o ono­me što vam je po­tre­bno i iza­be­re­te je­dan od njih. A on­da, lap­top u tor­bu, pa na put…

PCPress-182-content_00a

Ko­načno… Bul­ldo­zer

No­vi AMD‑ov pro­ce­sor bio je ne­ko­li­ko me­se­ci te­ma broj je­dan među IT en­tu­zi­jas­ti­ma, ko­ji su sa ve­li­kim in­te­re­so­va­njem iščeki­va­li da se Bulldozer po­ja­vi na trži­štu. AMD FX 8150 je ko­načno pred na­ma!

PCPress-182-content_00b

iOS: Pe­ti­ca za ges­to­ve

Smrt Stiva Džobsa nije omele Apple da pred­sta­vi ver­zi­ju 5 ope­ra­tiv­nog sis­te­ma za svo­ju mo­bil­nu plat­for­mu. Ži­vot se nas­tav­lja, kao i trka sa kon­ku­ren­ci­jom – ana­li­zi­ra­li smo glav­ne adu­te no­vog iOS‑a.

PCPress-182-content_02

Uni­ca: Da­ljin­sko u­prav­lja­nje

Unica Wireless uređaji omo­gućava­ju da mo­di­fi­ku­je­te elek­tričnu in­sta­la­ci­ju i do­da­te joj no­ve, pa­me­tne fun­kci­je brzo i je­dnos­tav­no. Ne­ma bu­še­nja i ru­še­nja zi­do­va i prov­lačenja no­vih ka­b­lo­va, a kuća postaje pametna!

PCPress-182-content_03

Se­dmor­ka za de­ce­ni­ju

Za­pi­ta­te li se pov­re­me­no ka­ko će za pet go­di­na i­zgle­da­ti svet? Ovog pu­ta u na­šim mi­sli­ma je elek­tro­ni­ka: i­zdvo­ji­li smo se­dam ino­va­ci­ja ko­je se još uvek „krčka­ju“ u la­bo­ra­to­ri­ja­ma, ali su vredne i… mo­guće!

PCPress-182-content_04

Quark u novom DTP sve­tu

Bio je­dnom je­dan Quark… ko­ji je sti­gao do ver­zi­je 9, ne me­nja­jući se pre­vi­še. Mo­že li se sa ne­ko­li­ko pre­ci­znih na­do­gra­dnji i po­drškom za elek­tron­ske knji­ge op­sta­ti na u­zbur­ka­nom trži­štu gra­fičkih ala­ta?

PCPress-182-content_05

Co­rel Pho­to & Vi­deo X4

Da­na­šnji mul­ti­me­di­jal­ni svet se za­sni­va na sli­ka­ma, sta­tičnim ili po­kre­tnim, i svi­ma nam je po­tre­ban alat ko­ji će nam po­moći da to obi­lje in­for­ma­ci­ja pri­la­go­di­mo. Isprobali smo no­vi Corel Photo & Video X4.

PCPress-182-content_06

Ra­to­vi pa­ten­ti­ma

Sve­do­ci smo brojnih pa­ten­tnih tu­žbi u sve­tu pro­i­zvođača vrhun­skih te­le­fo­na. Stiče se uti­sak da sva­ko ra­tu­je sa sva­kim, iako ima i u­dru­ži­va­nja i sa­ra­dnje tih is­tih stra­na na drugim projek­tima. Gde je tu lo­gi­ka?

PCPress-182-content

PC Press