SGS3 najprodavaniji smartfon

Prema najnovijim podacima kompanije Strategy Analytics, Samsung Galaxy S3 postao je najprodavaniji smartfon na svetu tokom trećeg kvartala 2012. godine. On je to mesto preuzeo od iPhonea 4S.

“Samsung Galaxy S3 je isporučen u 18 miliona primeraka širom sveta tokom trećeg kvartala 2012. godine. On je ugrabio impresivnih 11 posto svih smartfona isporučenih globalno i postao najbolje prodavani smartfon”, rekao je Neil Mawston iz kompanije Strategy Analytics.

“Apple iPhone 5 je imao dobar početak, sa oko 6 miliona isporučenih primeraka tokom trećeg kvartala 2012. godine. Očekujemo da novi iPhone 5 nadmaši Samsung Galaxy S3 u četvrtom kvartalu”, dodao je on.

Ukupno u trećem kvartalu isporučeno je 167,8 miliona smartfona širom sveta, u odnosu na 152,8 koliko je isporučeno u drugom kvartalu ove godine.

Inače, iz Samsunga je nedavno stiglo saopštenje da je od izlaska na tržište Samsung Galaxy S prodat u 30 miliona primeraka.

U fokusu: Apple iPhone 4S

Obožavaoci su očekivali iPhone 5, ali je Apple u oktobru 2011 predstavio „samo“ model 4S koji se spolja praktično ne razlikuje od iPhone-a 4. Međutim, korisnici novog modela 4S moći će da se raduju sasvim novim funkcijama, kao i rešenju za često pominjani problem sa antenom kod prethodnika: kod modela iPhone 4S nema više smetnji ako stavite prste na izolacioni pojas između antenskih segmenata umetnutih u okvir. Međutim ni prvo pojavljivanje modela 4S na tržištu nije prošlo bez problema. Pored hardverskih izmena, Apple je modifikovao rutine Firmware-a koje komuniciraju sa SIM karticom.

Multitasking

Mnoge aktivnosti u pozadini troše bateriju – čak i ako je iOS ograničen na samo nekoliko važnih funkcija. Pritisnite dva puta uzastopno dugme Home, da biste prikazali sve pauzirane, odnosno aktivne aplikacije u pozadini. Začudićete se čega sve tu ima. Da bi se jedna aplikacija kompletno isključila, nakratko zadržite prst na simbolu App, dok ne počne da se pomera. Kliknite na „X“ koje se pojavljuje iznad simbola i aplikacija će se isključiti.

 

Opširnije na sajtu connect.pcpress.info

 

 

4 miliona za 3 dana

Sa­mo tri da­na na­kon zva­ničnog počet­ka pro­da­je, Apple je o­bja­vio da je pro­dao pre­ko četi­ri mi­li­ona pri­me­ra­ka svog no­vog te­le­fo­na iPhone 4S. Za ovu kom­pa­ni­ju je to nov re­kord, jer je pro­šle go­di­ne u prva tri da­na pro­da­to „sa­mo” 1,7 mi­li­ona iPhone-a 4, a go­di­nu da­na pre to­ga mi­li­on mo­de­la 3GS.

No­vi te­le­fon je dos­tu­pan u crnoj i be­loj bo­ji i do­la­zi sa tri ka­pa­ci­te­ta me­mo­ri­je – 16, 32 i 64 GB. Kup­ci u SAD prvi put ima­ju mo­gućnost da iza­be­ru je­dnog od tri ta­mo­šnja naj­veća ope­ra­to­ra: AT&T, Verizon ili Sprint. Glav­ne o­dli­ke „no­vaj­li­je” su dual-core A5 pro­ce­sor, za ko­ji se u prvim oglasima tvrdi da ima du­plo veću pro­ce­sor­sku sna­gu i da čak do se­dam pu­ta brže o­brađuje gra­fi­ku.

iPhone 4S se za sa­da mo­že ku­pi­ti u se­dam ze­ma­lja (SAD, Aus­tra­li­ja, Ka­na­da, Fran­cus­ka, Ne­mačka, Ja­pan i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja), a do kra­ja go­di­ne taj broj će se po­većati na 70. Kom­pa­ni­ja je ovom pri­li­kom sa­op­šti­la i da je pre­ko 25 mi­li­ona ko­ri­sni­ka nje­nih sta­ri­jih te­le­fo­na i ta­blet računa­ra na­do­gra­di­lo svoj iOS na ver­zi­ju 5 u prvih pet da­na, a da se pre­ko 20 mi­li­ona upi­sa­lo za u­slu­gu iCloud. Na­rav­no, svi ovi re­zul­ta­ti su os­ta­li u sen­ci smrti o­sni­vača i di­rek­to­ra kom­pa­ni­je – Steve Jobs je pre­mi­nuo 5. ok­to­bra.

(Objavljeno u PC#182)

Apple odložio prodaju iPhone-a 4S u Kini posle gađanja jajima

Apple je odložio prodaju iPhone-a 4S u Kini nakon što je svetina jajima gađala prodavnicu u Pekingu. Stotine ljudi čekalo je cele noći u redu kako bi se domogli novog modela iPhone-a, ali Apple je zbog bezbednosti odlučio da ne otvori prodavnicu kad su zaposleni videli mnoštvo okupljenih ljudi. Na to su neki iz gomile zasuli prodavnicu jajima, zbog čega se umešala policija i odvela nekoliko ljudi. U odgovor na taj događaj, Apple je odlučio da obustavi prodaju iPhone-a u pet maloprodajnih objekata u Kini.
„Nažalost, nismo mogli da otvorimo prodavnicu zato što je s tolikom gužvom teško osigurati bezbednost mušterija i zaposlenih. Zbog toga iPhone zasad neće moći da se kupi u našim maloprodajnim objektima u Pekingu i Šangaju“, izjavio je predstavnik Apple-a. Kineski kupci koji žele da kupe iPhone 4S to mogu učiniti putem Apple-ove online prodavnice.
Pored mnogih koji su bili željni da kupe novi model iPhone-a, ispred prodavnice su bili i brojni preprodavci koji bi smartfon prodavali po paprenim cenama. Apple se u Kini već suočavao s preprodavcima koji su kupovali velike količine proizvoda i preprodavali ih mnogima koji nisu mogli da nađu željenu robu u autorizovanim prodavnicama. A ista prodavnica je bila poprište nemira u maju prošle godine kad se jedan preprodavac potukao zbog mesta u redu ljudi koji su čekali da kupe iPad 2.
Apple nije rekao kad će obnoviti maloprodaju u Kini.
Izvor: CNET News

iPhone 4S ima najzadovoljnije korisnike

Telefon koji je kompanija Apple lansirala ove jeseni, i koji ruši sve rekorde prodaje – iPhone 4S – je rekorder po zadovoljstvu korisnika. Čak 77 odsto je veoma zadovoljno telefonom, dok je 19 odsto zadovoljno. Ukupno gledano, 96 procenata korisnika Apple telefona pete generacije je zadovoljno.

Ponosni vlasnici iPhone 4S telefona su bili pitani koja funkcija im se najviše sviđa. Siri je ubedljivo najviše impresionirao korisnike, a zatim i lakoća upravljanja i kamera rezolucije 8 megapiksela. Od nedostataka, ističe se slaba autonomija telefona, odnosno kratak vek baterije, kao i izostanak 4G konekcije. Samo osam odsto je naznačilo trajanje baterije kao veliki problem, a 20 odsto je bateriju tretiralo kao problem.

Istraživanje je sprovedeno pre ažuriranja softvera koji je doprineo povećanju vremena između dva punjenja baterije. Što se tiče prekida veze, samo 2,5 odsto je prijavilo taj problem, za razliku od 5,2 odsto korisnika iPhone 4.

Izvor: PhoneArena

iPhone 4S

Apple nije menjao izgled novog telefona, već se usredsredio na poboljšanje tehničkih svojstava. Da li je sve prošlo kako treba, reći će nam laboratorijski testovi.
Najveća atrakcija prilikom predstavljanja iPhone-a 4S, koje je vodio novi Apple-ov šef Tim Cook, bila je nova usluga koju starije verzije nisu nudile: Apple je naučio svoj smart telefon da govori. Telefon korisniku odgovara na pitanja, u većini slučajeva čak semantički ispravno.
Druga nova usluga je iCloud: Apple, ako to želimo, smešta odabranu muziku, video-sadržaje, slike i podatke u online memoriju i tako omogućava pristup sa svakog uređaja i svakog mesta. Tačka oko koje se sve vrti je operativni sistem iOS 5, koji Apple, kao što je to uobičajeno, nije razvio samo za novi 4S, već on stoji na raspolagnju i za dva prethodna modela, kao i za iPod Touch (treće i četvrte generacije) i iPad.

Opširnije na sajtu connect.pcpress.info

U prodaji je connect 013

Novi broj časopisa connect donosi niz zanimljivih tema iz sveta telekomunikacija. Ljubiteljima novih uređaja preporučujemo opsežnu analizu smartfona Apple iPhone 4S i svih novosti (ne samo hardverskih) koje donosi novi model. Tu su i novi WP 7.5 Mango modeli HTC Radar, LG Jill Sanders (LG E904) i Samsung Omnia W I8350. Samsung Galaxy Note na Android pogon briše granice između telefona i tableta. Da ni svet automobila nije imun na nove tehnologije, svedoče novosti koje nude Audi i BMW.

Kako se plaća mobilnim telefonom, da li je opasno zračenje mobilnog telefona i baznh stanica i ko se stalno tužaka za patente i autorska prava, čitajte u novom connect-u…

connect-13-cover

connect-13-content-00

Zbogom pla­tnim kar­ti­ca­ma?

Pri­sus­tvo NFC čipa u naj­no­vi­jim mo­de­li­ma smar­tfo­na najavljuje intenzivnije plaćanje mobilnim telefonima. Da bi NFC te­hno­lo­gi­ja za­ži­ve­la, ne­op­ho­dno je ma­sov­ni­je u­građiva­nje NFC čipo­va u te­le­fo­ne, ali i veća ras­pros­tra­nje­nost NFC terminala za naplatu.

Na sreću, mo­bil­ni ope­ra­to­ri ni­su se­de­li skršte­nih ru­ku, pa su i bez NFC čipa ra­zvi­ja­li sis­te­me za plaćanje mo­bil­nim te­le­fo­nom. Da je to mo­guće i kod nas, sve­doče sis­te­mi mPayment iz Te­le­ko­ma i PlatiMo iz Te­le­no­ra, o ko­ji­ma mo­že­te čita­ti u ovom broju connect‑a.

connect-13-content-01

iPhone 4S

Apple nije menjao izgled telefona, već se usredsredio na poboljšanje tehničkih svojstava. Da li je sve prošlo kako treba, reći će nam laboratorijski testovi.

connect-13-content-03

Tablet ili smartfon?

Samsung Galaxy Note briše granicu između tableta i smart telefona. Da li će ovaj megatelefon svojim „hodom po žici“ stići do uspeha?

connect-13-content-02

Prvi telefoni sa Windows Phone-om  7.5

HTC predstavlja model Radar zasnovan na novoj verziji Windows Phone-a – Mango. Da li ova kombinacija može da bude alternativa iPhone-u i Android-u?

connect-13-content-04

World Wide Car

Proizvođači automobila najzad uvode internet u svoje modele. Kako to rade Audi i BMW?

connect-13-content-05

Kuvanje ili manipulisanje mozga?

Kada ćemo dobiti konačan odgovor na pitanje da li mobilni telefoni ugrožavaju zdravlje? Ako ga ugrožavaju, onda vrlo brzo, a ako ne – onda će neizvesnost trajati večno.

connect-13-content-06

Jabuka protiv jabuke

Jedna od najatraktivnijih tužbi u svetu novih tehnologija je ona kada su trojica Bitlsa i Joko Ono tužili Apple. Sudski spor je ušao u anale kao „Apple protiv Apple“…