Meg Whitman: Ne prelazim na poziciju CEO Uber-a

Meg Whitman je na Twitter-u u četvrtak, 27. jula 2017, kategorički odbila da će biti sledeći CEO Uber-a.

U poslednjih nekoliko dana glasine su se brzo i snažno širile, da će Whitman-ova, koja je CEO Hevlett-Packard Enterprise, napustiti ovu poziciju, kako bi preuzela najviše mesto u Uber-u. Suvlasnik Uber-a, Travis Kalanick je, kao što smo pisali, dao ostavku na tu poziciju u junu 2017.

Bloomberg je izvestio početkom ove sedmice, 24. jula, da Uber ima listu od šest novih, potencijalnih CEO-a, uključujući Whitman-ovu. Celu stvar je još više potpirila informacija da je Whitman-ova početkom nedelje izašla iz odbora Hevlett-Packard Inc.

Inače, Whitman-ova nije često na Twitter-u. Za osam godina objavila je svega 802 posta, od toga su tri bila posvećena odbijanju promene posla.

Izvor: Fortune

HP menja prognozu, ne očekuje rast prihoda

Meg Vitmen, izvršna direktorka kompanije HP, upozorila je da je malo verovatno da će u narednih godinu dana ova kompanija zabeležiti rast prihoda.

Photo: TracieHall/Flickr
Photo: TracieHall/Flickr

Ovo upozorenje došlo je istovremeno sa rezultatima poslovanja iz drugog kvartala ove godine, piše BBC, kada je HP zabeležio pad prihoda od 8 posto.

Vitmen je rekla da se u prognozama za 2014. godinu promenilo nekoliko stvari, te da su pored izazova na tržištu, za koje su znali da postoje, tu i loše performanse HP-ove Enterprise grupe, naročito u poslednjem kvartalu.

HP je prijavio neto profit od 1,4 milijardi dolara. Ukupni prihodi su 27,23 milijardi, u odnosu na prošlogodišnjih 29,67 milijardi, piše Wall Street Journal. Najveći pad u prodaji zabeležila je PC grupa, čak 11 posto.

Nakon objave ovih rezultatat i novih prognoza Vitmenove, vrednost akcija kompanije HP pala je za 6 posto.

HP će se potpuno oporaviti 2016. godine

Izvršna direktorka kompanije HP, Meg Vitmen, rekla je juče, na sastanku sa investitorima, da ne treba očekivati da se kompanija potpuno oporavi pre 2016. godine.

Prve vidljive znake oporavka, prema njenim rečima, treba očekivati tek 2014. godine.

Ona je upozorila i da bi u narednoj godini trebalo očekivati pad u svim segmentima poslovanja osim u oblasti softvera.

I, iako vest nije potpuno nova, piše NY Times, njeno izlaganje učinilo je da vrednost akcija HP-a padne za skoro 13 posto u odnosu na uobičajenu vrednost, odnosno na najmanji nivo u poslednjih devet godina.

Rukovodioci kompanije, koji su želeli da ostanu anonimni, rekli su za NY Times da je Vitmenova želela da saopšti loše vesti odjednom, umesto da daje objašnjenja nakon svakog neuspešnog kvartala. Pojedini analitičari smatraju da je to dobra odluka.

“U eri gde CEO pazi na svaku reč koju izgovori, osvežavajuće je videti potpunu iskrenost”, rekao je Patrik Murhed, predsednik kompanije Moor Insights and Strategy, koji je prisustvovao sastanku.

HP je i dalje najveći svetski proizvođač računara, a prošlogodišnji prihodi iznosili su 127 milijardi dolara. Predviđanja za narednu godinu, međutim, govore o padu od 11 do 13 posto u odnosu na nivo iz 2012. fiskalne godine.

Meg Vitmen je četvrti izvršni direktor kompanije HP od 1999. godine, a na toj poziciji se nalazi već nešto više od godinu dana (od septembra 2011. godine).

Novi direktor HP‑a

Na­kon što je Leo Apotheker sme­njen, gi­gant kom­pju­ter­ske in­dus­tri­je HP ime­no­vao je za svog no­vog di­rek­to­ra Meg Whitman. Apotheker je ot­pu­šten po­sle ma­nje od go­di­nu da­na na po­lo­ža­ju, po­što je za vre­me nje­go­vog man­da­ta kom­pa­ni­ja i­zgu­bi­la značajan deo vre­dnos­ti na ber­zi i za­be­le­ži­la pad pro­da­je.

Meg Whitman, ko­ja je u pro­šlos­ti bi­la kan­di­dat za gu­ver­ne­ra Ka­li­for­ni­je, bi­la je na čelu naj­većeg svet­skog auk­cij­skog Web saj­ta eBay-a sve do 2008. go­di­ne i sma­tra se da ona ima ve­li­ke za­slu­ge za glo­bal­nu po­pu­la­ri­za­ci­ju ovog ser­vi­sa. U prvom o­braćanju jav­nos­ti sa­op­šti­la da joj je uka­za­na ve­li­ka čast i da je u­zbuđena zbog pred­sto­jećeg ra­da u HP-u, ima­jući u vi­du značaj ove kom­pa­ni­je za, ka­ko je re­kla, „Si­li­kon­sku do­li­nu, Ka­li­for­ni­ju, drža­vu i čitav svet”. “Meg Whitman je te­hno­lo­ški vi­zi­onar s do­ka­za­nim us­pe­si­ma i jak ko­mu­ni­ka­tor. Kao član U­prav­nog od­bo­ra u pro­te­klih osam me­se­ci ste­kla je so­li­dno po­zna­va­nje na­ših pro­i­zvo­da i trži­šta”, po­ja­snio je ra­zlo­ge za ovu o­dlu­ku Ray Layne, član U­prav­nog od­bo­ra HP-a ko­ji je ovom pri­li­kom una­pređen u i­zvršnog pred­se­dni­ka kom­pa­ni­je.

(Objavljeno u PC#182)