Internet plaćanje dozvoljeno i u tuđe ime

Narodna banka Srbije pojasnila je da se plaćanje preko interneta može nesmetano koristiti za plaćanja računa za domaćinstvo u kome žive, svojih članova porodice i slično, ali da se ne može koristiti za plaćanje računa radi naplate provizije za tu uslugu, odnosno kao poslovna delatnost, ukoliko za to nisu ovlašćeni.

Narodna banka Srbije je potvrdila da će građani nesmetano moći da nastave da plaćaju račune elektronskim putem. Međutim, pojavile su se nedoumice kada je NSB bankama poslat dopis da upozori građane koji sa svojih tekućih računa plaćaju račune za druge i za to naplaćuju – proviziju, što je nezakonito.

Narodna banka Srbije, je u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima utvrdila da se značajan broj fizičkih lica, koja sa bankama imaju zaključene Ugovore o otvaranju, vođenju i gašenju tekućih računa i Ugovore o pružanju usluga elektronskog bankarstva, korišćenjem WEB E-bank i mBank servisa, bavi neovlašćenim pružanjem platnih usluga. Ta lica su vršila plaćanja za račun različitih i veći broj fizičkih lica, najčešće za registraciju motornih vozila i za mesečne obaveze po računima za struju. Neka lica su preko svog tekućeg računa izvršila preko 1.000 transakcija u iznosu preko osam miliona dinara“, navodi se u saopštenju NBS.

Dodaju da su, nakon što je takav način plaćanja postajao sve masovniji, uputili dopis bankama da bi se blagovremeno sprečilo kršenje Zakona o platnim uslugama.

Pogrešno je protumačeno da je dopis imao za cilj da onemogući klijente da vrše online plaćanja, pod kojima se podrazumeva plaćanje računa za potrebe, primera radi, svog domaćinstva, članova porodice, rodbine i slično, već je cilj da se takvo plaćanje ne vrši u komercijalne svrhe, odnosno kao poslovna delatnost“, ističu u NBS.

Prema njihovim rečima, namera tog dopisa bankama je da one blagovremeno opomenu osobe za koja primete da se bave neovlašćenim pružanjem platnih usluga jer su za to predviđene značajne novčane kazne.

Takođe, želimo da istaknemo da su neke banke razumele namenu i svrhu dopisa i u skladu sa njim postupile, dok je drugim bankama očigledno bilo jednostavnije da sa klijentima sa kojim imaju zaključene pomenute ugovore raskinu saradnju, što je dovelo i do ovih neželjenih reakcija“, naglašavaju u NBS.

Izvor: N1

Data centar u lokalu ili cloud-u? (VIDEO)

Predavanja na BIZIT-u 2015 bila su organizovana po temama, i to logičnim redosledom: da biste mogli da koristite informacioni sistem u svojoj firmi najpre treba da ga oformite. Zato je prva tema prvog dana konferencije nazvana Informatička infrastruktura.bizit 2015 predavanja youtube

Prvo pitanje koje se postavlja pri formiranju data centra odnosi se na odluku da li podatke čuvati na sopstvenim serverima firmi ili ih poveriti cloud-u. Obe varijante imaju prednosti i mana, a predavači će izneti svoja predviđanja o budućnosti sistema zasnovanih na cloud-u i njihovom uticaju na donošenje odluka i procedura vezanih za IT rešenja.

Sve je to teorija, a šta je sa praksom?

Predstavnici kompanija Schneider Electric, VIP mobile i SBB Solutions govorili su o svojim iskustvima i rešenjima vezanim za projektovanje data centara. Pretpostavimo da s eodlučite za za cloud rešenje – cloud provajdera ima mnogo, pa se treba odlučiti za pouzdanog, ali i ekonomičnog. O tome kako da prepoznate pouzdane cloud provajdere, govorio je i Tobias Höllwarth, potpredsednik EuroCloud Europe, a saznaćete gde se hostuju najbolji srpski sajtovi.

Lice i naličje Clouda

Tema o informatičkoj infrrastrukturi završila se panel diskusijom o licu i naličju cloud-a: brzini pristupa, bezbednosti i tajnosti vaših podataka, u kojoj su učestvovali predstavnici velikih kompanija i institucija (Coming, Schneider Electric, Narodna banka Srbije, eUprava, EuroCloud Europe i Kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja).

Sva predavanja sa konferencije BIZIT 2015 možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu.

 

 

Neprestani razvoj za bezbedniji IT sistem

Narodna banka Srbije je najvažnija institucija u finansijskom sistemu naše zemlje, a njena bezbednost zasniva se na primeni savremenih, pouzdanih tehnologija…

_DSC7062Po rečima Gorana Kunjadića, generalnog direktora sektora za informacione tehnologije NBS, IT je u visokom stepenu uključen u sve poslovne procese Narodne banke Srbije. Informacione tehnologije su sastavni deo svih aktivnosti ove značajne institucije, kako onih koje se tiču funkcionisanja NBS u okviru finansijskog sistema u celini – tehnološko povezivanje finansijskih institucija, novi sistem izveštavanja poslovnih banaka i sl. – tako i onih koje se tiču organizacije i poslovanja same Narodne banke Srbije. Zbog toga nam je bilo izuzetno interesantno da od gospodina Kunjadića dobijemo više informacija o primeni informacionih tehnologija u NBS.

Sa kojim infrastrukturnim izazovima ste se susretali u prethodnom periodu i na koje su načine oni uticali na rad NBS i rad Vašeg sektora?

Budući da se u sektoru za informacione tehnologije permanentno radi na unapređenju infrastrukture informaciono‑komunikacionog sistema, brojni su i izazovi. Među najvažnije možemo svrstati uvođenje inovacija, kao što su: unapređenja u domenu virtuelne infrastrukture, implementacija novog centralizovanog sistema za bekap podataka, migracija na nove verzije sistema za upravljanje bazama podataka, unapređenje sistema IP telefonije, reorganizacija internet pristupa uvođenjem bržih veza veće propusne moći i dr.

Sve to unapređuje naše funkcionisanje, a eventualne negativne uticaje prevazilazimo jasnim i dokumentovanim definisanjem svih poslovnih procesa, kao i uloga i odgovornosti zaposlenih koji su na tim poslovima angažovani.

Koliko znamo, jedan od najvećih IT projekata u Srbiji jeste konsolidacija servisa u Narodnoj banci Srbije. Da li možete da nam kažete koliko je servisa konsolidovano i o kom stepenu konsolidacije je reč?

Suštinski, reč je o centralizaciji IT funkcija u celoj NBS. Ideja je da se svi IT poslovi obavljaju u sektoru za informacione tehnologije i da se na taj način izbegne eventualno dupliranje poslova, kao i da se same poslovne funkcije jasno definišu i razgraniče, odnosno da svaki organizacioni deo funkcioniše u jasno određenim granicama.

Postoji više važnih servisa koji su vezani za funkcionisanje poslovnih procesa, među kojima se mogu izdvojiti servisi u osnovnim funkcijama banke. Konsolidacija IT funkcija je proces koji zahteva pažljivu analizu i opreznu primenu. Većina servisa je u određenoj fazi konsolidacije, pri čemu su pomenuti servisi uglavnom konsolidovani, osim servisa poslovanja nacionalne platne kartice i platnog sistema Srbije, čija je konsolidacija u toku.

Kakvi su efekti ovakve konsolidacije sa ekonomskog i tehničkog stanovišta?

Sa oba stanovišta efekti su pozitivni. Sa tehničkog stanovišta proces održavanja sistema se unifikuje, a time se dobija i veći broj IT stručnjaka koji su uključeni u rad navedenih, tehnološki složenih sistema. Sa ekonomskog stanovišta, znatno su smanjeni troškovi održavanja jedinstvenog sistema.

Kako ste usmerili proces reorganizacije IT sektora i kako se pripremate za izazove koji tek dolaze?

Proces reorganizacije usmerili smo tako što smo naš posao organizovali kroz aktivnosti tri odeljenja koja se bave razvojem aplikativnog softvera (opredelili smo se prvenstveno za sopstveni razvoj), održavanjem i inoviranjem IT infrastrukture i operacija, kao i poslovima podrške krajnjim korisnicima.

Za određene poslove, koje smatramo posebno značajnim, formirali smo grupe koje se bave bezbednošću informacija, definisanjem i kontrolom procesa u samom sektoru, kao i upravljanjem IT investicijama. Neprestano pratimo načine na koje su organizovani IT sektori u drugim centralnim bankama, kao i inovacije u oblasti kojom se bavimo i na taj način se pripremamo za buduće izazove.

Na koje načine ste obezbedili kontinuirano funkcionisanje IT infrastrukture i poboljšali bezbednost i integritet najvažnijih poslovnih podataka?

Kontinuirano funkcionisanje IT infrastrukture obezbeđujemo primenom savremenih tehnologija u oblasti virtuelne infrastrukture, IP telefonije, sistemskog softvera, sistema za upravljanje bazama podataka, kao i redundantnim komunikacionim linkovima, izvorima napajanja i dr.

Bezbednost i integritet poslovnih podataka obezbeđujemo jasnim definisanjem procesa, kao i primenom najnovijih tehnologija i svakako primenom tehnologije za odbranu od napada malicioznim kodom. Posebnu pažnju posvetili smo obrazovanju svih zaposlenih u NBS o oblasti bezbednosti informacija.

Na koje načine se borite sa stalnim izazovima održavanja i unapređenja bezbednosti informacionog sistema Narodne banke Srbije?

U radu sektora za informacione tehnologije posebna pažnja posvećuje se bezbednosti informacija i informacionih sistema. Pratimo sve najbolje prakse primenjene u ostalim centralnim bankama.

U pogledu bezbednosti podataka i informacionog sistema, posebno koristimo iskustva Bundesbanke i Banke Francuske. Između ostalog, primenili smo sistem upravljanja bezbednosnim informacijama i događajima, kao i mnoga druga rešenja.

Ta oblast je za Narodnu banku Srbije posebno značajna i sa aspekta poverljivosti, dostupnosti, integriteta i blagovremenog pristupa informacijama. Sektor za informacione tehnologije će se aktivnije baviti neprekidnim nadzorom, kako mrežnih, tako i bezbednosnih parametara.

Rezultatima koje ste postigli sigurno je značajno doprineo kadar iz Vašeg sektora. Kakvu pažnju posvećujete njihovoj edukaciji?

Svesni smo da je kadar u ovoj oblasti jedan od najznačajnijih resursa. S druge strane, oblast centralnog bankarstva je jedinstvena za svaku zemlju, pa je i u toj oblasti potrebno obrazovati IT stručnjake. Naši zaposleni imaju brojne kontakte sa zaposlenima u IT sektorima drugih centralnih banaka. Prisustvuju svim značajnim skupovima iz ove oblasti, kao i radionicama koje organizuju naši spoljni saradnici. Održavaju se i posebni, namenski kursevi iz oblasti najnovijih tehnologija. Takođe, zaposleni imaju priliku da pohađaju i polažu ispite na sertifikovanim kursevima, već prema specifičnosti posla koji obavljaju.

Posebno želimo da istaknemo da smo ove godine organizovali Forum o informacionim tehnologijama, na kome su učestvovali IT stručnjaci iz 19 zemalja, među kojima su bili predstavnici centralnih banaka Nemačke, Francuske, Švajcarske, Rusije i drugih zemalja. Na Forumu su analizirani svi bitni aspekti IT poslovanja, kao i savremene tendencije.

Kako se suočavate sa izazovima praćenja novih informacionih tehnologija?

Smatramo svojom obavezom da pratimo sve što se dešava u oblasti novih informacionih tehnologija. S obzirom na to da radimo u izuzetno važnoj instituciji, koja je značajna za funkcionisanje pre svega bankarskog, a šire gledano i celokupnog finansijskog sistema zemlje, naša obaveza je da primenimo samo one nove tehnologije koje smo analizirali i za koje smo zaključili da rade pouzdano.

Istakli bismo uvođenje business intelligence tehnologija na najsavremenijim platformama. Njihovo uvođenje ima za cilj da se kompletan informacioni sistem učini znatno pouzdanijim, efikasnijim i fleksibilnijim.

Šta možete da najavite od predstojećih aktivnosti koje se tiču primene informacionih tehnologija u finansijskom sektoru Srbije?

U toku je sprovođenje sporazuma kojim je definisana elektronska razmena podataka između Narodne banke Srbije, Ministarstva finansija (Poreska uprava, Uprava carina i Uprava za trezor), Agencije za privredne registre, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i Komisije za hartije od vrednosti. Elektronska razmena podataka je dobrim delom već realizovana, dok je za naredni period predviđeno tehnološko unapređenje primenom cloud tehnologije.

Realizacija navedenog projekta omogućiće bolje funkcionisanje finansijskog tržišta i pravovremeno obezbeđivanje podataka rukovodstvu Narodne banke Srbije i Ministarstvu finansija, radi donošenja bitnih odluka u vezi sa finansijskim kretanjima na nivou države.

Želeli bismo da naglasimo da se informaciono‑komunikacioni sistem Narodne banke Srbije neprekidno razvija i usavršava. Primenjuju se najnovija tehnološka dostignuća i zaposlenima se omogućava kontinuirano usavršavanje. Primenjuju se važeći međunarodni standardi i iskustva drugih centralnih banaka iz oblasti primene IT tehnologija.

Povećanjem bezbednosti sistema i pouzdanosti njegovog funkcionisanja praćenjem i procenom operativnih rizika na nivou sektora za informacione tehnologije, kao i merama za umanjenje rizika, doprinosimo pouzdanosti funkcionisanja poslovnog sistema Narodne banke Srbije u celini.

Objavljeno u časopisu Business&IT #4

NBS na stručnom skupu kompanije Cisco

Narodna banka Srbije, jedna od organizacija s najnaprednijom informaciono-komunikacionom mrežom u Srbiji, predstavila je na godišnjem stručnom skupu, koji je organizovala kompanija Cisco, svoja iskustva iz oblasti mrežnog povezivanja informaciono-komunikacionih resursa.

nbs
Photo: Wikimedia Commons

 

Na stručnom skupu bilo je prisutno više od 600 stručnjaka iz pomenute oblasti, a Narodnu banku Srbije predstavljao je generalni direktor Sektora za informacione tehnologije Goran Kunjadić.

Rešenje primenjeno u Narodnoj banci Srbije podrazumeva kompleksan sistem, koji povezuje preko 2.100 računara, više od 100 servera najrazličitijih namena, druge specijalizovane mrežne uređaje i integrisanu IP telefoniju.

Računarsko-komunikaciona mreža Narodne banke Srbije svojom konfiguracijom i pravilnim odabirom mrežnih komponenti obezbeđuje visok stepen zaštite od spoljašnjih i unutrašnjih mrežnih napada. Najveća pažnja posvećuje se merama koje sprečavaju mrežne napade, zatim odbrani od samih napada, kao i analizama eventualnih napada, koje se koriste za unapređenje sistema zaštite.

Stručnjaci prisutni na skupu iskazali su interesovanje za korišćenje iskustava Narodne banke Srbije iz oblasti konfigurisanja računarsko-komunikacione mreže, kao i definisanja bezbednosnih parametara zaštite mrežnih resursa.

U Narodnoj banci Srbije su primenjena neka od bezbednosnih rešenja koja koriste Bundesbanka i Banka Francuske, a koja su usvojena prilikom namenskih poseta i razmene iskustava s tim bankama.

Održan prvi forum BISEC 09

bisecU ponedeljak 25. maja održana je prva konferencija BISEC 09 u organizaciji Fakulteta informacionih tehnologija i Narodne banke Srbije. Tema konferencije bila je bezbednost informacija u IT sistemima banaka i finansijskih institucija. Kreatori zakona o elektronskom dokumentu, IT stručnjaci koji se bave informacionim sistemima u bankama, risk menadžeri i senior menadžeri u čijoj je nadležnosti bezbednost informacija, razgovarali su o standardima i bezbednosti informacionih sistema.

Osnovna ideja konferencije bila je da poveže bankarski sektor i sektor finansija sa jedne strane, kompanije koje nude IT rešenja u oblasti bezbednosti informacija sa druge strane, ali i da uključi akademske krugove koji se bave ovim problemom, sa ciljem da se analiziraju i diskutuju rešenja u ovoj oblasti, uzimajući u obzir najviše etičke standarde i najnovije tehnologije.

Konferenciju su otvorili guverner Narodne banke Srbije, Radovan Jelašić, i dekan Fakulteta informacionih tehnologija, prof. dr Dragan Domazet. O ulozi centralne banke govorio je direktor IT sektora Narodne banke Srbije, Nenad Novović, dok je profesor Fakulteta informacionih tehnologija u Beogradu i Univerziteta NYIT (New York Institute of Technology) dr Rade Mihajlović, predstavio kako funkcionišu sistemi banaka u Sjedinjenim Američkim Državama.

Fakultet informacionih tehnologija predstavio je i svoj Master program u oblasti bezbednosti informacija, koji po prvi put kreće u oktobru ove godine. O programu studija govorio je profesor FIT-a, istovremeno i profesor Univerziteta NYIT, dr Nedžad Mehić. Zakon o elektronskom dokumentu predstavljen je od strane Nebojše Vasiljevića, pomoćnika Ministarke za telekomunikacije i informaciono društvo, a o njegovoj primeni govorio je Boris Stevanović iz Narodne banke Srbije.

Partneri foruma BISEC 09 bile su kompanije koje nude najkompetentnija rešenja u ovoj oblasti: IBM, Microsoft, MDS informatički inženjering, Pakom grupa, Net Set i QVOUCHER. Oni su predstavili svoja rešenja za bezbedno rukovanje informacijama u bankarskom sektoru, a nakon zanimljivih prezentacija, posetioci skupa učestvovali su u interesantnoj panel diskusiji.

Update: Na adresi www.bisec.rs/gallery možete videti galeriju sa BISEC foruma.