Saveti za sigurnu kupovinu preko interneta

Evropol je na svojoj veb stranici objavio savete za sigurnu kupovinu preko interneta koji bi trebalo da pomognu da se smanji broj online prevara. Korišćenje kreditne kartice je siguran metod plaćanja prilikom online kupovine sve dok vodite računa prilikom plaćanja kao i u bilo kojoj drugoj kupovini.

 1. Kupujte od proverenih izvora, koristite marke i prodavnice koje su vam poznate ili koje ste već koristili i proveravajte kako su ocenjeni prodavci od kojih kupujete na stranicama kao što su Amazon i eBay.

 

 1. Proveravajte trajna plaćanja. Pre nego što pošaljete podatke o svojoj kreditnoj kartici za plaćanje trajnih usluga preko interneta, saznajte kako možete prekinuti tu uslugu.

 

 1. Mnogi internet trgovci će od vas tražiti da čuvaju vaše podatke o plaćanju: Dobro razmislite pre nego što pristanete i upoznajte se sa svim rizicima koje takva odluka donosi.

 

 1. Koristite kreditne kartice pri online kupovini. Većina kreditnih kartica ima dobru politiku zaštite kupca. Ukoliko niste dobili ono što ste naručili, izdavač kreditne kartice će vam vratiti novac.

 

 1. Proverite da li je prenos podataka prikladno zaštićen. Potražite ikonicu katanca pored URL adrese i koristite HTTPS i SSL protokole kada ste na internetu.

 

 1. Uvek spremite sva dokumenta vezana za vašu online kupovinu. Možda vam budu potrebni da utvrdite uslove prodaje ili dokažete da ste platili robu. Ukoliko ne kupujete određeni proizvod ili uslugu, nemojte davati podatke o svojoj kreditnoj kartici.

 

 1. Kada kupujete online od druge osobe, nemojte slati novac unapred. Ako je moguće, dogovorite se da prvo dobijete robu.

 

 1. Nemojte slati novac nikome koga ne poznajete: Ukoliko vam se neko obrati online i traži novac, razmislite da li bi dali isti iznos novca nepoznatoj osobi koju sretnete na ulici.

 

 1. Nikada nikome nemojte slati broj kartice, PIN ili druge podatke o kartici putem elektronske pošte.

 

 1. Izbegavajte online kupovinu na stranicama koje ne koriste potpunu verifikaciju (Verified by Visa/MasterCard Cesure Code).

 

 1. Nikada ne šaljite podatke o kartici u nezaštićenoj elektronskoj pošti: Neke online trgovine izvan Evrope traže da im dostavite kopiju svoje kartice ili pasoša putem faksa kao garanciju.

Izvor: N1

Popust samo za čitaoce PC Press-a!

Kao specijalno praznično iznenađenje, spremili smo savršen poklon za sve naše čitaoce – kod za popust od 10 odsto na čitav TakoLako asortiman.

Popust važi do 31. 12. 2016, a poklon kod se može primeniti i na artikle koji se već nalaze na akciji!

Dovoljno je da prilikom zaključivanja kupovine unesete poklon kod PCPRESS2016 u odgovarajuće polje i iznos će biti umanjen za 10 odsto.

 

naslovnaLju­ba­znost, is­kre­nost, do­bar asor­ti­man i o­dli­čne ce­ne traj­na su pre­po­ru­ka za sva­ku ra­dnju, pa i vir­tu­el­nu, po­se­bno ka­da vam po­red ši­ro­ke le­pe­ze pro­i­zvo­da, ak­ci­ja i po­pus­ta, nu­de i do­bar ko­ri­snič­ki ser­vis, pa mo­že­te o ono­me što že­li­te da ku­pi­te da se kon­sul­tu­je­te te­le­fo­nom i mej­lom, a upu­će­ni pro­da­vac je uvek na va­šoj stra­ni jer zna da će­te po­no­vo do­ći ako ste za­do­voljni. Isprobajte TakoLako shopKu­po­vi­na pre­ko In­ter­ne­ta sve je po­pu­lar­ni­ja u Srbi­ji. Pre­ma i­zve­šta­ju kom­pa­ni­je Google, srpski online tren­do­vi su da se ku­po­vi­na polako se­li u vir­tu­el­ni svet, a šo­ping na mo­bil­ne plat­for­me. Google‑ova sta­tis­ti­ka ka­že da u Srbi­ji čak 94 odsto In­ter­net ko­ri­sni­ka is­tra­žu­je mo­gu­ćnos­ti ku­po­vi­ne, da 61 odsto to ra­di pre­ko pre­tra­ži­va­ča, 34 odsto pra­ti pre­zen­ta­ci­je bren­do­va, a 25 odsto o­dla­zi di­rek­tno na saj­to­ve za online ku­po­vi­nu.
Je­dan od vodećih Web saj­to­va za online ku­po­vi­nu u Srbi­ji je TakoLako.com, na či­jem pri­me­ru mo­že da se vi­di šta po­tro­šač do­bi­ja „ku­po­vi­nom iz fo­te­lje“. Prvo, stra­ni­ce saj­ta la­ko se i brzo o­tva­ra­ju, pa ne­ma onog do­sa­dnog če­ka­nja ko­je ner­vi­ra sva­kog ko pre­tra­žu­je. Dru­go, pre­tra­ži­va­nje je or­ga­ni­zo­va­no pre­ma stan­dar­dnim ka­te­go­ri­ja­ma, po­put Mašine i alati, Kuća i bašta, Odeća i obuća, Sportska oprema, Tehnika, Kancelarijski program, Školski program, Kućni aparati, Knjige, Lepota i zdravlje, da na­bro­ji­mo sa­mo ne­ke. Ta­ko­đe, sva­ka ka­te­go­ri­ja ima ja­sne pot­ka­te­go­ri­je. Na pri­mer, ako pre­gle­da­te Auto i moto opremu nu­di vam se auto‑o­pre­ma, auto-ko­zme­ti­ka i o­drža­va­nje, mo­to­ci­kli, s tim što sva­ka pot­ka­te­go­ri­ja ima pre­gle­dna ra­zgra­ni­če­nja ko­ja omo­gu­ća­va­ju la­ko pre­tra­ži­va­nje. Ako vam tre­ba ko­zme­ti­ka za va­šeg me­zim­ca na če­ti­ri ili dva toč­ka, ima­te ši­rok asor­ti­man auto‑ko­zme­ti­ke, spre­jo­va i te­čnos­ti, bo­ja i la­ko­va, mo­tor­nih ulja i ma­zi­va.
slika2Ko ta­čno zna šta ho­će, mo­že sa­mo je­dnim kli­kom da do­bi­je sli­ku i opis že­lje­nog pro­i­zvo­da i bren­da, a ko vo­li da bi­ra i upo­re­đu­je, do­bi­ja na uvid ši­rok asor­ti­man, bez mu­ko­trpnog obi­la­že­nja pro­dav­ni­ca na ra­zli­či­tim kra­je­vi­ma gra­da. Na pri­mer, me­ne je in­te­re­so­va­la ku­po­vi­na no­sa­ča za TV, a ka­da sam do­bi­la ne­ve­ro­va­tan i­zbor od de­se­ti­na no­sa­ča, naj­ra­zli­či­ti­jih ce­na i pro­i­zvo­đa­ča, bi­la sam pot­pu­no zbu­nje­na, jer u kla­si­čnim pro­dav­ni­ca­ma obi­čno ima­ju je­dan ili dva, naj­vi­še tri. Mo­ju zbu­nje­nost o­dmah je ras­pe­tlja­la slu­žba po­drške Web saj­ta TakoLako, ko­ju sam po­zva­la te­le­fo­nom. Strplji­vo, kao da sam je­di­na mu­šte­ri­ja na sve­tu, o­bja­sni­li su mi ko­ji je no­sač naj­bo­lji za moj no­vi TV, ka­kve su mu pre­dnos­ti, upo­re­di­li ce­ne i ste­kla sam onaj do­bar ose­ćaj ka­ko su na mo­joj stra­ni i da im je cilj da bu­dem za­do­vo­ljan ku­pac ko­ji će im se opet vra­ti­ti.

Lju­ba­znost i is­kre­nost

Lju­ba­znost, is­kre­nost, do­bar asor­ti­man i o­dli­čne ce­ne traj­na su pre­po­ru­ka za sva­ku ra­dnju, pa i ovu vir­tu­el­nu. Pri­zna­jem, ne­ke pro­i­zvo­de i bren­do­ve prvi put sam vi­de­la na TakoLako, pa sam ta­ko pot­pa­la pod Google‑ovu sta­tis­ti­ku ko­ja ka­že da 56 odsto oso­ba prvi put za ne­ki pro­i­zvod ili brend ču­je pre­ko In­ter­ne­ta, a 96 odsto se vra­ća na mes­to do­bre ku­po­vi­ne.
Ja se uvek vra­ćam i pre­gle­dam TakoLako, jer znam šta do­bi­jam. Prvo, ni­su se lju­ti­li ni du­ri­li kad sam odus­ta­la od ku­po­vi­ne, već su bi­li pre­lju­ba­zni, dru­go, sve što sam ku­pi­la sti­glo mi je na ku­ćnu a­dre­su u do­go­vo­re­nom ro­ku, tre­će, znam da ne­ću ima­ti pro­blem ako sam se za­trča­la i ku­pi­la ne­ki pro­i­zvod za ko­ji ka­sni­je us­ta­no­vim da mi se ne svi­đa, da mi ne tre­ba ili da mi se ne u­kla­pa u bu­džet, pla­no­ve, am­bi­jent sta­na – jer mo­gu da ga vra­tim. Pro­baj­te da vra­ti­te ne­ki pro­i­zvod ko­ji ste ku­pi­li u kla­si­čnoj pro­dav­ni­ci, pa će­te o­dmah uoči­ti ra­zli­ku, jer je to ne­mo­gu­ća mi­si­ja. Čak vas ni za­kon ne šti­ti, već ka­že da ro­bu ko­ju ste ku­pi­li, a ko­ja ne­ma o­bjek­tiv­nih ne­dos­ta­ta­ka, ne mo­že­te da vra­ti­te i da pro­da­vac ni­je du­žan da vam ro­bu za­me­ni ili vra­ti no­vac. E pa, to ne va­ži za In­ter­net ku­po­vi­nu, ro­bu mo­že­te da vra­ti­te, za­me­ni­te i do­bi­je­te svoj no­vac na­zad.deprives-you-of-tangibility

Ak­ci­je i po­pus­ti

Ne znam ni­ko­ga ko ne vo­li ak­ci­je i po­pus­te, a na saj­tu TakoLako one čes­to idu i do 70 odsto za po­je­di­ne pro­i­zvo­de, ja­sno su is­ta­knu­te ce­ne i što je naj­va­žni­je, ni­su o­bma­na, zna­te ono, kad na i­zlo­gu du­ća­na u kom­ši­lu­ku vi­di­te nat­pis „ras­pro­da­ja“ pa pri­vu­če­ni uđe­te i shva­ti­te da su ce­ne prvo po­di­gli, pa spus­ti­li. Ta­kvih pre­va­ra ne­ma na ve­li­kim saj­to­vi­ma za ku­po­vi­nu jer to od­bi­ja kup­ce pa bu­de sku­plja da­ra ne­go me­ra. A cilj je da online mu­šte­ri­ja bu­de za­do­volj­na, ima ose­ćaj da je na do­bit­ku, što opet vo­di ka glav­nom ci­lju – da do­đe i pre­gle­da „šta ima“, opet i opet i opet…
Ni­šta ne­obi­čno on­da što je online ku­pa­ca sve vi­še i u Srbi­ji. Ot­pa­da čak i kla­si­čan ar­gu­ment za­go­vor­ni­ka „ku­po­vi­ne no­ga­ma“, ka­da obi­la­zi­te ra­dnje, gu­ra­te se me­đu ra­fo­vi­ma i mi­sli­te da li vam je pa­uk o­dneo auto ko­ji nis­te baš naj­sre­ćni­je par­ki­ra­li. Na­ime, fa­no­vi „obi­čnog“ šo­pin­ga tvrde da u ra­dnje idu za­to što vo­le da vi­de i opi­pa­ju ro­bu, da pro­ba­ju u ka­bi­ni i uve­re se svo­jim oči­ma da je to pra­vi i­zbor. Me­đu­tim, ja ne vi­dim ni­ka­kav ra­zlog da opi­pa­vam no­vi „se­cko“ za mo­ju ku­hi­nju,  ne znam šta imam od to­ga što do­di­ru­jem do mi­le vo­lje nje­go­ve plas­ti­čne de­lo­ve. Me­ne za­ni­ma ka­kva mu je sna­ga, mo­gu li da me­ljem ora­he i ki­ki­ri­ki, da li je po­su­da sta­kle­na ili plas­ti­čna i, na­rav­no, ka­kva mu je ce­na. Sve to u obi­čnoj pro­dav­ni­ci s mu­kom sa­zna­jem, vu­ku­ći ne­sre­ć­nog pro­dav­ca za ru­kav, ko­ga sa sli­čnim pi­ta­nji­ma is­tov­re­me­no pro­ga­nja još de­se­tak ku­pa­ca, a on ima sa­mo je­dna us­ta i dve ru­ke za po­ka­zi­va­nje. Na online mes­tu za ku­po­vi­nu sve o­dmah vi­dim i mo­gu da pro­či­tam, a šta mi ni­je ja­sno pi­tam te­le­fo­nom ili elektronskom poštom.
Is­to va­ži i za gar­de­ro­bu i obu­ću. Znam ko­ji broj no­sim i šta mi se svi­đa, a znam i da mo­gu da vra­tim ako se pre­do­mi­slim. Uos­ta­lom, ko je ne­si­gu­ran i ne­po­ver­ljiv, uvek mo­že da ode u obi­čnu ra­dnju, pro­ba to što že­li da ku­pi i on­da po­ru­či pre­ko In­ter­ne­ta, jer su ce­ne uvek ni­že. Ko ne ve­ru­je, naj­bo­lje je da na­pra­vi li­čni test, iza­be­re pet ra­zli­či­tih pro­i­zvo­da na, re­ci­mo, saj­tu TakoLako i upo­re­di ce­ne sa oni­ma u obi­čnoj ra­dnji i sve će mu bi­ti ja­sno jer „ako la­že ko­za, ne la­že rog“. Ce­ne ro­be na In­ter­ne­tu su po pra­vi­lu ni­že.

 

Vesna Knežević-Ćosić

Objavljeno u časopisu PC#238

Online kupovina: štedi vreme, novac i nerve

Sistematsko obilaženje prodavnica, čak i posle napornog radnog dana, da bi se kupilo ono što nam treba, a još više ono što nam ne treba, jedni, sa solidnom dozom samozavaravanja, nazivaju “opuštajućim”, a drugi, realniji, nezaobilaznom gnjavažom, koja im troši vreme i živce, jer su te silne sate motanja po prodavnicama mogli da iskoriste na mnogo pametniji način. Što je najgore, sve je više onih koji upadaju u zavisnost, za koju u medicini postoji i dijagnoza.

online-shopping

Oniomanija, nastala od grčke reči onios, što znači “na prodaju” i reči “manija”, drugo je ime za kupoholičarstvo, stanje duha u kome je dan bez trošenja očajan, a kupovanje nagrada. Iako ovaj poremećaj, prema rečima istraživača sa Stanforda, provereno narušava porodične odnose i budžet, a nesrećnog potrošača gura u stanje uznemirenosti, samozavaravanje i dugove, jer je kompulzivno kupovanje izmaklo kontroli i postalo samo sebi svrha, uopšte nije jednostavno povući ručnu i izvući se iz začaranog kruga “trošim dakle postojim”, jer živimo u potrošačka vremena, u kojima nas trgovci mame sve novijim trikovima, poput onog da je kupovanje “zabava”.

Ako se pitate šta je alternativa, kako kupovati, a ne jurcati okolo kao muva bez glave, s kesama i kutijama, odgovor je jednostavan – pređite na online kupovinu, jer su benefiti veliki.

Prvo, nema više guranja u GSP prevozu, trošenja goriva i očajničkog traženja parkinga, posebno kada vas prodavac iz radnje na Voždovcu pošalje na Viline vode, jer nemaju na zalihama to što vam treba. Mene je tako trgovac u tržnom centru u naselju Braće Jerković poslao na Karaburmu, a samo sam htela da kupim roletne od bambusa, koje oni više nisu imali na zalihama. Potrošila sam tri sata, nosila nepraktičnu kutiju i platila dve vožnje taksijem, da ne pominjem da sam kući došla mrtva umorna. A mogla sam robu elegantno da poručim preko interneta, izaberem tačno šta hoću i platim kad mi stignu na kućni broj.

Vrlo često, kupovina iziskuje i porodične konsultacije, po sistemu, “dragi, da li da kupimo ovaj ili onaj usisivač”,  ali “dragi” mrzi prodavnice i odlazak u iste, pa je dogovaranje šta da se kupi izvor svađe i frustracije. Sve se to da lako izbeći običnim pregledanjem robe u online prodavnici, dogovorom koji ne traži da se obučete za izlazak i krenete u poteru po radnjama.

Što je najlepše, kod kuće je mnogo jednostavnije hladne glave pročitati i proučiti deklaracije, opise proizvoda i razmisliti o odnosu cena-proizvod. Da ne pominjem da ne morate svoj novi LCD TV da uguravate u gradski autobus ili gepek i strepite da li ćete ga doneti kući neoštećenog.

Stylish keyboard close up view with shopping chart key

Online kupovina vam omogućava i dve vrlo važne stvari. Možete od kupovine da odustanete pre nego što vam je kupljeni predmet stigao, ali možete i da ga vratite zato što vam se više ne sviđa, jer ste se s kupovinom zatrčali itd.

Zakon o potrošačima kaže da roba kupljena preko interneta može da se vrati, za razliku od robe kupljene u klasičnoj prodavnici, gde je to moguće samo u slučaju kvara ili ako ne odgovara opisu u deklaraciji. Da li ste pokušali nekad nešto da vratite što ste kupili u radnji? Ako jeste, onda znate kakvo je to vrzino kolo i koliko dana, a u drastičnim slučajevima i nedelja, morate da čekate, urgirate, telefonirate.

Danas u online prodavnicama možete da kupite sve, od igle do lokomotive. Na primer, na web sajtu TakoLakoShop, sve je razvrstano po kategorijama, a na vama je samo da pregledate, pogledate, pročitate i odlučite se. Ako vam nešto nije jasno, možete da zovete telefonom i ljubazni glas će vam sve dodatno objasniti, poslati e-mail, uzvratiti poziv.

gladijator-manjaJa sam, na primer, preko sajta TakoLako htela da kupim spravu Gladijator, imala je odličnu cenu, poručila sam je, ali sam na kraju odustala, jer sam shvatila da će da mi više služi kao čiviluk, nego za vežbanje. U tom procesu od čvrste namere da kupim, preko kolebanja, do odustajanja, niko se na mene nije ljutio, naprotiv. Dobila sam podršku u svakoj svojoj odluci, detaljna objašnjenja i ponudu da izaberem nešto što više odgovara mojim potrebama. Da sam tako gnjavila nekog u prodavnici sportske opreme, verovatno bi me izbacio napolje.

Skoro sam čula argument da preko online šopa, ne treba kupovati obuću, jer to je nešto što mora da se proba. Slažem se. Ali ako je cena patika u online prodavnici 20 posto niža, šta da se radi? I za to ima rešenja. Probate patike u klasičnoj radnji, pa ih poručite preko interneta. Tako ste sigurni da je broj odgovarajući, a možete i da ih zamenite ili vratite, ako vam se ne sviđaju.

Online kupovina je civilizacijska tekovina modernog društva. Ne možemo da se zavučemo u pećinu i prestanemo da kupujemo, ali to možemo da činimo inteligentno i racionalno. Ako se još uvek niste upustili u tu avanturu, probajte, testirajte kako to izgleda.

Vesna Knežević-Ćosić

Otvorena prva online stočna i zelena pijaca u regionu

„Agro IT Klaster” pokrenuo je onlajn portal pijace.com, koji pruža mogućnost oglašavanja, prodaje i kupovine poljoprivrednih proizvoda putem interneta, a cilj im je da u narednom periodu, pored teritorije Srbije, pokriju i okolne zemlje.

pijaceKoncept zelene i stočne pijace na internetu, onlajn prodaja i kupovina i praćenje novih trendova, korak je napred u poslovanju poljoprivrednika, poljoprivrednih proizvođača, poljoprivrednih preduzeća, kao i sela uopšte, ističu u „Agro IT Klasteru”.

„Agro IT Klaster” je svoj projekat osmislio i realizovao kako bi promovisao upotrebu interneta među poljoprivrednicima, kao i da bi im pružio koristan alat pomoću kojeg mogu besplatno da promovišu svoje proizvode.

Pored osnovne funkcije oglašavanja, na portalu se može pronaći pregršt korisnih saveta, novosti, kalkulatori za računanje raznih stvari, kalendari i slično.

Svi sadržaji i servisi koje pijace.com pružaju posetiocima u potpunosti su besplatni, a računa se da sa opcijama koje se pripremaju, u narednom periodu taj portal preraste u socijalnu mrežu posvećenu svima koji imaju dodirnih tačaka sa agro sektorom, odnosno poljoprivredom.

Vizija je da pijace.com postane mesto gde se promoviše poljoprivreda i selo uopšte, gde poljoprivrednici mogu da se informišu o novih tehnologijama, da razmenjuju međusobno iskustva, da se posavetuju sa stručnjacima iz raznih oblasti, da se mladi poljoprivrednici informišu o tradicionalnim načinima proizvodnje…

Ovaj projekat je rezultat rada „Agro IT Klastera” i zvanično je pušten u rad 1. avgusta 2015. nakon skoro godinu dana razvoja i testiranja.

„Agro IT Klaster” je osnovan radi ostvarivanja ciljeva u oblasti unapređenja, razvoja i primene informacionih tehnologija u poljoprivredi.

Izvor: Tanjug

 

Najjeftinije auto gume u Srbiji se kupuju preko interneta – kupovina u 3 klika

Na internetu se sve može pronaći pa čak i gume za predstojeću zimsku sezonu. Na www.ekupi.rs u 3 klika možete kupiti gume za vaše vozilo: odaberite dimenzije guma, odaberite brend i završite narudžbinu – gume za 24 časa stižu na vašu adresu! Uz kupljene gume možete sa računom eKupi ostvariti besplatnu montažu guma. Ukoliko kupujete 4 gume domaćeg proizvođača Tigar ostvarujete pravo na dodatni popust od 5%.

clip_image002

Ova online prodavnica nudi vam i besplatnu dostavu za narudžbine iznad 15.000 din. Za čitaoce PC Pressa dodatna pogodnost je besplatna dostava guma u celoj Srbiji bez obzira na vrednost narudžbine do 10.10.2014. – sve što treba da uradite je da u zadnjem koraku narudžbine upišete kod PCgume

Uz sve navedeno, eKupi.rs vam garantuje sigurnu i pouzdanu kupovinu i najniže cene.

Neka Vaša kupovina guma bude jednostavna i ugodna uz www.ekupi.rs

Izvor: ekupi

Šta Srbi najčešće kupuju i prodaju online?

Nedavno smo pisali o tome šta se najčešće kupuje preko eBaya i istraživanje je bilo prilično interesantno. Tim povodom smo kontaktirali domaći eBay poznatiji kao Limundo i evo njihovih statistika.

LimundoPonuda

Počećemo od najzastupljenije kategorije u ponudi Limunda – odeće. Preko 20.000 aukcija čini 21% ponude Limunda. “Slabiji” pol je ovde jači, jer je ponuda odeće za damepreko 5 veća od ponude za gospodu. Samo ženskih majica ima više od svih muških artikala zajedno. Za odećom sledi kolekcionarstvo sa 14%, potom filatelija sa 9, dok kategorija Za bebe i decu čini 8 procenata celokupne ponude.

Na Kupindu je situacija drugačija. Knjige, koje na Limundu čine skromnih 6,5% ponude, na Kupindu ubedljivo dominiraju sa 33% ili oko 376 hiljada artikala. Kao i na Limundu, Kolekcionarstvo je ovde zastupljeno sa 14%. Ženska i muška odeća zajedno imaju 10%,muzika oko 6, a u značajnije kategorije spadaju još Za bebe i decu, Auto i moto  iAksesoari, svaka sa po 5% udela u ponudi Kupinda.

Naravno, ponuda nije isto što i prodaja, mada veza između njih postoji. Ovo ilustruje Limundo gde se najviše prodaje odeća – preko 23.000 artikala mesečno. Drugo je kolekcionarstvo sa oko 19.000 kupoprodaja, dok se predmeti za bebe i decu prodaju oko 11.000 puta za jedan mesec. Ovde bi vredelo pomenuti kategoriju Časopisi, stripovi i igrekoja se u poslednjih nekoliko meseci može pohvaliti ubedljivo najvećim stepenom uspešnosti prodaje – preko 50%!

Na Kupindu su za poslednja tri meseca u vrhu tabele najčešće prodavanih predmeta aksesoari pretekli knjige, mada i jedni i drugi u broju prodatih predmeta učestvuju sa po oko 14%. Slede Računari i oprema, Kolekcionarstvo i umetnost, Odeća i predmeti Za kuću i baštu, svi sa između 7 i 8 procenata udela u prodaji. Najbrže “idu” predmeti namenjeni kućnim ljubimcima, a tu negde su aksesoari i predmeti za negu tela.

Izvor: Limundo

Novo na tržištu: ASUS FonePad 7 na eKupi.rs

Upoznajte novi ASUS FonePad 7 serije FE170CG, najnoviji sedmoinčni tablet sa 3G -om i Android 4.3 Jelly Bean (nadogradivim na 4.4 KitKat) operativnim sistemom.

Novi Fonepad 7 na naše tržište stiže u više boja, ima pogon moćnog  Intel® Atom™ Multi-Core Processor 1.2GHz sa Intel® Hyper-Threading tehnologijom. Uži je od svog predhodnika, a širina od 11 cm omogućava da uređaj lako držite u ruci. Ovaj uređaj kombinuje moćne performanse sa energetskom efikasnošću što za rezultat daje besprekoran multi-tasking dok baterija traje neverovatnih deset časova.

eKUpi asus

 

Displej rezolucije 1024 x 600 pruža kristalno jasnu sliku, dok u zvuku uživate uz ASUS SonicMaster technology.
Fonepad 7 poseduje opciju dual SIM  kao i 3G sa brznom download-a do 42Mbit/s i uploada do 5.76Mbit/s – što uređaju omogućava jednostavno krstarenje internetom. Kada su u pitanju pozivi, doživljaj je upotpunjen ugrađenim noise-cancelling digitalnim mikrofonom ili opcionalnom Bluetooth slušalicom.

Asus-Fonepad-7-FE170CG-MagSmart-Cover

TABLET ASUS FE170CG (Black, White, Red, Blue) 

Cena:16.480,00 RSD

Poklon ASUS cover za čitaoce PC Press-a 

 • BESPLATNA DOSTAVA NA VRATA u roku od 24 časa
 • DINERS 6 RATA – iznos rate 2.998,00 RSD
 •  ČEKOVI, MASTER UNICREDIT BANKE 12 RATA – iznos rate 1.499,00 RSD

 

ekupi 2eKupi.rs – Vaša sigurna internet kupovina