Kako da pokrenete program kao administrator

Evo korisnog saveta ako dođete u situaciju da neki program treba da pokrenete kao administrator – i kada to niste.

admin

Ka­da ne­ki pro­gram (npr. Total Commander) tre­ba star­to­va­ti kao a­dmi­nis­tra­tor, kli­kne­te na nje­ga de­snim tas­te­rom, pa iza­be­re­te Run as administrator. Ta­ko ne­što mo­že da se ura­di ako je pro­gram na desktop‑u, ali šta ako je pro­gram na taskbar‑u?

Ta­da de­sni klik pri­ka­že zna­tno ma­nji me­ni u ko­me op­ci­je Run as a­dmi­nis­tra­tor ne­ma. Ali za­to mo­že­te da pri­ti­sne­te Ctrl+Shift, kli­kne­te na pro­gram i on će bi­ti star­to­van sa a­dmi­nis­tra­tor­skim pra­vi­ma. Dru­ga mo­gućnost je da kli­kne­te de­snim tas­te­rom mi­ša na pro­gram, pa on­da u ma­lom me­ni­ju pro­nađete još je­d­nom nje­go­vo ime i kli­kne­te de­snim tas­te­rom na nje­ga, u tom me­ni­ju će se po­ja­vi­ti op­ci­ja Run as administrator. Zgodno, zar ne?

Izvor: PC #212

Brži Taskbar Thumbnail (Win 7)

Taskbar thumbnail preview je korisna opcija koju je doneo Windows 7. Ova funkcionalnost omogućava umanjeni prikaz ekrana koji se prikazuje kada se pozicioniramo iznad taska ili grupe taskova na Windows Taskbar‑u.

Windows-Brzi-Taskbar-Thumbnail1Za grupe taskova se prikazuje niz ekrana svih pokrenutih instanci aplikacija ili internih Windows programa. Usporena animacija koja se pri ovom procesu pojavljuje izgleda cool, ali ćete posle nekog vremena poželeti da je ukinete ili barem ubrzate, naročito ako rutinski otvarate puno Microsoft Word ili Excel prozora.

Pokrenite regedit i potražite ključ HCU/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Explorer/Advanced. Desnim klikom na Advanced ćete dobiti mogućnost da u grani New zadate DWORD (32‑bit) value. Definišite novu vrednost: ThumbnailLivePreviewHoverTime. Desnim klikom na uneto odaberite Modify, izaberite Decimal Base i zadajte novu vrednost u milisekundama. Na primer, možete uneti vrednost 200. Da bi nova vrednost postala važeća, nakon potvrde sa OK treba restartovati računar.

(Objavljeno u PC#190)

Windows-Brzi-Taskbar-Thumbnail2

PC Savet: Napravite svoj meni

vista_toolbar_icon_presentation_utilities_icon_tools-5995-screenshot Jeste li znali da možete da napravite sopstveni pop-up meni sa najvažnijim komandama koje često koristite i koji će se nalaziti na taskbar-u? Prvi korak je da negde formirate novi folder i u njega prevučete prečice ka aplikacijama koje želite da budu dostupne iz budućeg menija. Onda desnim tasterom kliknete na taskbar, sa menija odaberete Toolbars, a zatim New Toolbar i selektujete folder u koji ste "spakovali" željene prečice.

Izvor: PC 1000